infolinia:
+48 33 8448 200
Projekty i inwestycje Unijne
  • język migowy
  • BIP
Strona główna/O Nas/Projekty i inwestycje/Lokalne/Modernizacja Oddz.: Ginekologiczno-Położniczego, (..)

Modernizacja Oddz.: Ginekologiczno-Położniczego, Noworodkowego oraz Psychiatrycznego

27 . 03 . 2018

Loga sponsorów projektu: Fundusze Europejskie, RP, Małopolska, UE

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu 27 marca 2018 r. podpisała umowę dot. realizacji projektu: Modernizacja Oddz.: Ginekologiczno – Położniczego, Noworodkowego oraz Psychiatrycznego służące poprawie jakości i dostępności udzielanych świadczeń zdrowotnych dla mieszkańców pow. oświęcimskiego i okolic w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś. Priorytetowa 12. Infrastruktura Społeczna, Działanie 12.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, Poddziałanie 12.1.3 Infrastruktura ochrony zdrowia o znaczeniu subregionalnym – spr z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego nr RPMP.12.01.03-12-0601/17-00-XVII/96/FE/18

Projekt zakłada przebudowę oddz. Ginekologiczno – Położniczego i Noworodkowego, polegającą na modernizacji istniejących pomieszczeń oraz utworzeniu nowych stanowisk dla matek z noworodkami. Oddziały te zostaną także wyposażone w specjalistyczne, nowoczesne urządzenia (m.in. inkubatory, aparat USG z funkcja Dopplera, histeroskop zabiegowy), co pozwoli na zaspokojenie potrzeb mieszkańców powiatu w zakresie opieki ginekologiczno-położniczej. Przebudowany zostanie również fragmentu pawilonu IV, w celu adaptacji dla potrzeb Oddziału Psychiatrycznego i Dziennego Oddziału Psychiatrycznego.

Zakupiony sprzęt wartości 3 437 950,45 PLN będzie spełniać wymagania w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, a cała inwestycja wpłynie pozytywnie na dostępność, jakość i efektywność świadczonych przez jednostkę usług. Jest to wariant dający najlepszy stosunek efektu do nakładów. Wszystkie zastosowane w projekcie rozwiązania techniczne są zgodne z najlepszymi praktykami z zakresu budowy infrastruktury medycznej (przygotowano pełną dokumentację techniczną). Zaplanowane prace uwzględniają potrzeby osób z niepełnosprawnością (m.in. budowa windy, podjazdu, dostosowanie łazienek i toalet). Dodatkowo, przewidują zastosowanie rozwiązań przyjaznych środowisku i przyczyniają się do poprawy energooszczędności poprzez: wykonanie energooszczędnej instalacji c.o., zastosowanie sprzętu medycznego o niskiej energochłonności, wymianę oświetlenia na energooszczędne, instalacja wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności i poprawa jakości świadczonych usług zdrowotnych w regionie, poprzez modernizację i wyposażenie oddziału ginekologiczno-położniczego, noworodkowego i psychiatrycznego oraz w wyniku utworzenia dziennego oddziału psychiatrycznego.

Projekt będzie długofalowo oddziaływał na problemy oraz wyzwania społeczno-gospodarcze regionu. Celem projektu jest stworzenie odpowiednich warunków zachęcających do podjęcia decyzji o urodzeniu dziecka w oddziale ginekologiczno-położniczym w ZOZ w Oświęcimiu oraz wzrost wykrywalności wad wrodzonych. Celem jest również poprawa stanu zdrowia i jakości życia na terenie powiatu, zmniejszenie różnic w dostępie do świadczeń zdrowotnych.

Projekt przyczyni się do zwiększenia aktywności zawodowej w regionie poprzez zapewnienie dziennej opieki psychiatrycznej (utworzenie dziennego oddziału psychiatrycznego), która nie spowoduje rezygnacji z pracy lub długotrwałej nieobecności w niej. Podjęcie długoletnich działań promujących zmianę stylu życia w połączeniu z profilaktyką, to najlepszy rodzaj inwestycji w zdrowie społeczeństwa. Projekt dostosuje usługi medyczne do rosnących oczekiwań pacjentów i zapewni dostęp do nowych rozwiązań i ulepszonych technologii medycznych – w konsekwencji zwiększy się skuteczność leczenia oraz wzrośnie bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców powiatu. Realizowane działania pomogą ulepszyć funkcjonowanie regionalnego systemu opieki zdrowotnej, przyczyniając się do poprawy warunków oraz wzrostu efektywności funkcjonowania Szpitala.

Celem bezpośrednim projektu jest efektywniejsze wykorzystanie łóżek szpitalnych na oddziałach objętych projektem, poprzez poprawę standardu i jakości realizowanych usług medycznych. Potrzeba realizacji celu bezpośredniego wynika ze zidentyfikowanego problemu kluczowego, jakim jest ograniczona funkcjonalność obecnej infrastruktury szpitalnej. Niefunkcjonalność pomieszczeń, w tym ograniczona powierzchnia oddziałów, w znacznym stopniu utrudnia udzielanie świadczeń zdrowotnych.

Konieczność dostosowania się do zmieniającej się populacji i jej potrzeb wymaga uczestnictwa Szpitala w dynamicznym procesie zmian technologicznych i dostępu do nowoczesnej aparatury.

Rozwój Szpitala poprzez zakup nowego sprzętu i poprawę funkcjonalności pomieszczeń oraz dostępności dla potrzeb osób starszych i z niepełnosprawnością, podniesie jakość oraz komfort pracy i korzystania z usług medycznych ZOZ w Oświęcimiu.

Cel bezpośredni zostanie zrealizowany poprzez modernizację i wyposażenie oddziału ginekologiczno-położniczego, noworodkowego i psychiatrycznego oraz w wyniku utworzenia dziennego oddziału psychiatrycznego.

Analiza odbiorców wniosku

Przedstawione cele i rezultaty projektu w wysokim stopniu przyczynią się do realizacji celu bezpośredniego projektu, a także do osiągnięcia celów i założeń RPO Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Cele projektu są zgodne z wytycznymi i założeniami Osi priorytetowej XII INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA, Poddziałanie 12.1.3 Infrastruktura Ochrony Zdrowia o Znaczeniu Subregionalnym – SPR. Realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego osi priorytetowej, jakim jest zwiększona dostępność do wybranych usług społecznych w zakresie ochrony zdrowia i edukacji.

W projekcie planowane jest zastosowanie następujących instrumentów przekazu informacji i promocji:

Tablica informacyjna – w momencie rozpoczęcia prac w miejscu realizacji inwestycji postawiona zostanie tablica informacyjna, która po zakończeniu prac inwestycyjnych zostanie zastąpiona stałą tablicą umieszczoną w miejscu powszechnie dostępnym.
Naklejki/nalepki – na każdym elementów zakupionej infrastruktury.
Informacja na stronie www Beneficjenta – bezpłatnie.
Promocja realizowana będzie zgodnie z umową o dofinansowanie
Całkowita wartość projektu : 13 465 119,60 PLN

Wartość dofinansowania : 10 022 030,18 PLN

Planowany termin zakończenia prac – grudzień 2018 r.

Link do Formularza Zgłaszania Informacji O Podejrzeniach Wystąpnienia Nieprawidłowości i Nadużyć Finansowych

do góry