infolinia:
+48 33 8448 200
Projekty i inwestycje Unijne
 • język migowy
 • BIP
Strona główna/Kontakt/E-rejestracja/Regulamin e-rejestracji

Regulamin e-rejestracji

Regulamin Systemu rezerwacji wizyt on-line w Poradniach Specjalistycznych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną – za pośrednictwem systemu rezerwacji wizyt on-line dostępnego na stronie www.szpitaloswiecim.pl (dalej jako System).
 2. Właścicielem Systemu i podmiotem sprawującym nad nim nadzór jest Zespół Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu, ul. Wysokie Brzegi 4, 32-600 Oświęcim (dalej: ZOZ Oświęcim).
 3. Celem funkcjonowania Systemu jest ułatwienie osobom (dalej: Pacjentom) dostępu do Poradni Specjalistycznych. Poprzez System można zapisać się na planowe wizyty w Poradniach Specjalistycznych, odwołać umówione wcześniej wizyty, sprawdzić wyniki badań laboratoryjnych, uzyskać wiadomość SMS przypominającą o terminie zaplanowanej wizyty, uzyskać informacje o zleconych lekach, dowiedzieć się o szacunkowych danych dotyczących kolejki oczekujących pacjentów do poszczególnych poradni specjalistycznych lub zapoznać się z dokumentacją medyczną.
 4. Zarejestrowanie się do Systemu wymaga akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu.

§ 2

Definicje

 1. Właściciel systemu – oznacza Zespół Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu, ul. Wysokie Brzegi 4, 32-600 Oświęcim, adres e-mail: WYŚLIJ WIADOMOŚĆ, numer telefonu: 33 8448 200, REGON: 000304409, NIP: 5491591851;
 2. System – system rezerwacji wizyt on-line w Poradniach Specjalistycznych ZOZ Oświęcim dostępny na stronie www.szpitaloswiecim.pl służący do umawiania się na planowe wizyty w Poradniach Specjalistycznych, odwoływania umówionych wcześniej wizyt, sprawdzania wyników badań laboratoryjnych, uzyskania informacji o zleconych lekach, uzyskania informacji dotyczących kolejki oczekujących pacjentów do poszczególnych poradni specjalistycznych, uzyskania wiadomości SMS przypominającej o terminie wizyty w poradni oraz dostępu do dokumentacji medycznej, w tym danych dotyczących zaplanowanych oraz archiwalnych wizyt;
 3. Wizyta – usługa medyczna świadczona w jednej z Poradni Specjalistycznych ZOZ Oświęcim;
 4. Poradnia Specjalistyczna – Poradnie Specjalistyczne funkcjonujące w ramach ZOZ Oświęcim których szczegółowy wykaz jest zamieszczony na stronie internetowej pod adresem: poradnie
 5. Regulamin Systemu rezerwacji wizyt on-line w Poradniach Specjalistycznych – niniejszy regulamin;
 6. Pacjent – oznacza osobę korzystającą z Systemu w celu uzyskania dostępu do rezerwacji i odwoływania wizyt, wyników on-line, a także dostępu do dokumentacji medycznej w formie elektronicznej;
 7. Konto – indywidualne konto podstawowego dostępu umożliwiające pacjentowi korzystanie z podstawowych funkcji portalu rezerwacji wizyt on-line w Poradniach Specjalistycznych ZOZ Oświęcim;
 8. Login – unikalny identyfikator użytkownika Systemu ustalany indywidualnie przez Pacjenta;
 9. Rejestracja – zespół czynności polegających na podaniu właściwych danych, w tym Danych osobowych, które są niezbędne do utworzenia Konta Pacjenta;
 10. Rozporządzenie – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

§ 3

Uzyskanie dostępu do Systemu rezerwacji wizyt on-line

 1. Dla każdego Pacjenta zakładane jest indywidualne Konto, za pośrednictwem, którego możliwe jest korzystanie z Systemu.
 2. Rejestracja Pacjenta jest bezpłatna.
 3. Rejestracja Pacjenta dokonywana jest poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie https://www.szpitaloswiecim.pl
 4. W celu utworzenia Konta, Pacjent zobowiązany jest podać następujące dane osobowe: imię, nazwisko, nazwa użytkownika (login), e-mail, typ identyfikatora [wybrany przez pacjenta spośród wymienionych w katalogu – numer pesel pacjenta lub opiekuna prawnego, seria i numer dowodu osobistego pacjenta lub opiekuna, osobisty numer identyfikacyjny pacjenta lub opiekuna, seria i numer paszportu pacjenta lub opiekuna, numer ubezpieczenia pacjenta lub opiekuna], identyfikator, płeć, datę urodzenia, miejsce urodzenia, email kontaktowy, telefon komórkowy, ulicę, numer domu, numer mieszkania (jeżeli występuje), kod pocztowy, miasto, hasło oraz potwierdzenie hasła.
 5. Po wykonaniu czynności z pkt 4 powyżej konieczna jest osobista wizyta w rejestracji Poradni Specjalistycznych z dokumentem potwierdzającym tożsamość ze zdjęciem (dowodu osobistego, prawa jazdy lub paszportu) zawierającego numer identyfikacyjny PESEL, celem potwierdzenia tożsamości i ubezpieczenia oraz aktywowania konta użytkownika w Systemie.
 6. W celu skorzystania z Systemu, Pacjent każdorazowo loguje się na swoje Konto przy użyciu Loginu oraz hasła dostępu, które zostają ustalone dla każdego Konta indywidualnie w sposób wskazany w § 2 ust. 7 i 8 Regulaminu.
 7. Niezbędnymi danymi wykorzystywanymi w procesie logowania do Systemu są: login i hasło ustalone w procesie rejestracji.
 8. Login do Konta jest ustalany samodzielnie przez Pacjenta w procesie rejestracji.
 9. Hasło dostępu do Konta ustalane jest samodzielnie przez Pacjenta w procesie rejestracji, składa się z co najmniej 8 znaków, w tym z co najmniej 1 cyfry lub znaku specjalnego, co najmniej 1 dużej litery i co najmniej 1 małej litery. Hasło ustala samodzielnie Pacjent w procesie rejestracji do Systemu. Pacjent nie powinien udostępniać Loginu i Hasła do Konta osobom trzecim.
 10. Hasło może zostać zmienione przez Pacjenta po zalogowaniu się do Systemu.
 11. W przypadku stwierdzenia lub podejrzenia ujawnienia osobie niepowołanej hasła dostępu do Konta, należy bezzwłocznie zgłosić ten fakt osobiście do ZOZ Oświęcim w celu zablokowania dostępu do Konta.
 12. W przypadku zagubienia Hasła Pacjent powinien zgłosić się osobiście do ZOZ Oświęcim.
 13. ZOZ Oświęcim wskazuje, że bezpieczne logowanie do Konta, odbywa się wyłącznie za pośrednictwem serwisu www.szpitaloswiecim.pl. Korzystając z w/w serwisu należy się upewnić, czy adres w oknie przeglądarki jest poprawny, tj. czy jest to adres https://www.szpitaloswiecim.pl. Transmisja danych szyfrowana jest za pomocą protokołu SSL.
 14. Logując się do Konta, założonego w serwisie ZOZ Oświęcim, nie należy stosować żadnych linków przesyłanych mailem, nieautoryzowanych przez ZOZ Oświęcim. ZOZ Oświęcim zaleca niekorzystanie z tego sposobów logowania, gdyż mogą one stanowić uzasadniona próbę wyłudzenia hasła do Konta założonego w Systemie.
 15. Świadczenie Usług elektronicznych w Systemie odbywa się za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, umożliwiającego przetwarzanie, przechowywanie, wysyłanie, odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne, zgodnie z treścią ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 16. Pacjent uprawniony jest do rezygnacji ze swojego Konta bez podania przyczyn w każdym czasie. W tym celu należy skierować do ZOZ Oświęcim żądanie usunięcia Konta, na adres e-mail: sekretariat@szpitaloswiecim.pl, listownie na adres Zespół Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu, ul. Wysokie Brzegi 4, 32-600 Oświęcim lub osobiście w siedzibie ZOZ Oświęcim.
 17. Osoby niepełnoletnie mogą być rejestrowane przez rodziców lub opiekunów prawnych.
 18. Opiekun prawny małoletniego Pacjenta, który sprawuje nad nim opiekę uprawniony jest do założenia Konta na rzecz małoletniego Pacjenta. Celem aktywowania Konta, opiekun prawny małoletniego Pacjenta po dokonaniu rejestracji zobligowany jest osobiście zgłosić się do Placówki ZOZ Oświęcim aby dokonać weryfikacji tożsamości i prawa do sprawowania opieki nad małoletnim Pacjentem, jak również złożeniu w jego imieniu wymaganych oświadczeń. Od momentu założenia Konta w Systemie, zarząd Kontem małoletniego Pacjenta sprawuje jego opiekun prawny.

§ 4

Rezerwowanie i odwoływanie terminów konsultacji i wizyt

 1. W celu umówienia wizyty należy:
  1. zarejestrować się w Systemie,
  2. zaakceptować Regulamin,
  3. zaakceptować Politykę Prywatności,
  4. wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych,
  5. dokonać weryfikacji Konta w siedzibie ZOZ Oświęcim zgodnie z procedurą określoną w § 3 ust. 5 Regulaminu,
  6. zalogować się do Systemu używając indywidualnego loginu oraz hasła dostępu,
  7. dokonać wyboru Poradni Specjalistycznej, rodzaju usługi medycznej, daty i godziny Wizyty.
 2. Umawianie się na Wizyty drogą elektroniczną jest możliwe w terminach udzielania świadczeń przez ZOZ Oświęcim, zgodnie z podanymi harmonogramami godzin pracy poszczególnych Poradni Specjalistycznych umieszczonymi na stronie Internetowej ZOZ w Oświęcimiu.
 3. Podanie adresu e-mail i numeru telefonu jest dobrowolne, ale rezerwacja na Wizytę nie jest możliwa, jeśli Pacjent nie poda swojego aktualnego adresu e-mail i/lub numeru telefonu komórkowego.
 4. W celu odblokowania dostępu do systemu należy złożyć odpowiedni wniosek w Rejestracji Poradni Specjalistycznej. O odblokowaniu dostępu do Systemu rezerwacji wizyt on-line decyduje Kierownik Poradni.
 5. Odwołanie Wizyty przez Pacjenta za pośrednictwem Systemu następuje poprzez zalogowanie do Systemu.
 6. W przypadku odwołania Wizyty za pośrednictwem Systemu Pacjent otrzymuje informację o odwołaniu Wizyty poprzez komunikat w Systemie.
 7. Pacjent może odwołać również Wizytę telefonicznie lub osobiście w siedzibie ZOZ Oświęcim. W takim wypadku Pacjent nie otrzymuje dodatkowego potwierdzenia odwołania Wizyty.
 8. Fakt, że w Systemie widoczny jest wolny termin Wizyty, nie oznacza to automatycznie obowiązku udzielenia świadczenia w tym terminie. Dopiero weryfikacja terminu przez ZOZ Oświęcim oraz dostarczenie oryginału skierowania, oznacza dokonanie wpisu na listę oraz zobowiązanie do udzielenia świadczenia.
 9. ZOZ Oświęcim zastrzega sobie prawo poddawania rezerwacji w Systemie ograniczeniom:
  1. nie jest możliwa rezerwacja, więcej niż jednej konsultacji bądź badania tego samego typu,
  2. akceptacja regulaminu jest warunkiem koniecznym do dokonania rezerwacji terminu konsultacji.
 10. Potwierdzeniem przyjęcia rezerwacji jest wyświetlenie potwierdzenia przyjęcia Wizyty. W momencie potwierdzenia kryteriów Wizyty dokonuje się jej wpisu na grafik przyjęć Poradni Specjalistycznej w ZOZ Oświęcim. Przed planowaną Wizytą zostanie wysłane przypomnienie o jej terminie, na podany numer telefonu komórkowego.
 11. Brak wiadomości SMS nie jest równoznaczny z odwołaniem wizyty. O ewentualnych zmianach w grafikach Wizyt Pacjent jest informowany telefonicznie przez pracowników ZOZ Oświęcim.
 12. Po dokonaniu rezerwacji on-line Pacjent zobowiązany jest do dostarczenia oryginału skierowania do rejestracji danej Poradni Specjalistycznej nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia dokonania wpisu na listę oczekujących pod rygorem skreślenia z listy oczekujących.
 13. Wizyta umówiona przez Pacjenta może być zrealizowana wyłącznie na rzecz Pacjenta posiadającego Konto w Systemie, z którego została umówiona Wizyta w Poradni Specjalistycznej. Nie ma możliwości zamiany zarejestrowanego Pacjenta, którego wizyta została potwierdzona, na inną osobę.

§ 5

Dostęp do wyników badań oraz dokumentacji medycznej

 1. Po zalogowaniu do Systemu z użyciem indywidualnego loginu i hasła po dokonaniu czynności wskazanych w § 4 ust. 1, Pacjent uzyskuje dostęp do wyników swoich badań oraz dostęp do dokumentacji medycznej, w tym do tym danych dotyczących zaplanowanych oraz archiwalnych wizyt.
 2. ZOZ Oświęcim, przetwarza dane zdrowotne Pacjenta zawarte w dokumentacji medycznej Pacjenta na podstawie art. 9 ust. 2 lit h) Rozporządzenia o ochronie danych osobowych i zapewnia odpowiednie środki organizacyjne i techniczne w celu zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania powyższych danych w Systemie m.in. zobowiązuje pracowników do zachowania tajemnicy zawodowej, stosuje politykę ochrony danych osobowych oraz a także zapewnia szyfrowanie połączeń wykorzystywanych przy wprowadzaniu danych do Systemu. W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących ochrony danych osobowych w ZOZ Oświęcim należy zapoznać się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych Pacjentów: klauzula

§ 6

Wymagania techniczne

 1. System jest dostępny dla Pacjentów 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. ZOZ Oświęcim zastrzega sobie prawo do czasowego wstrzymania dostępności Systemu lub modyfikacji zakresu świadczonych usług ze względów technicznych.
 2. W celu korzystania z Systemu wymagane jest posiadanie przez Pacjenta urządzenia z dostępem do sieci Internet wyposażonego w przeglądarkę internetową, która zapewnia obsługę plików cookie oraz skryptów Javascript. Dopuszczalne jest stosowanie innych wersji przeglądarek internetowych, jeżeli zapewniają one pełną zgodność z wersjami wymienionymi powyżej.
 3. Dla bezpiecznego korzystania z Systemu, zaleca się, aby urządzenie, z którego korzysta Pacjent posiadało: aktualny program antywirusowy, zaporę bezpieczeństwa (firewall), aktualny system operacyjny oraz przeglądarkę internetową, aktywną funkcję akceptacji plików cookies oraz JavaScript w przeglądarce internetowej, program do obsługi plików PDF.

§ 7

Reklamacje i uwagi

 1. Pacjentowi przysługuje prawo zgłoszenia reklamacji.
 2. Reklamację dotyczącą systemu rezerwacji wizyt on-line można składać w Rejestracji Poradni Specjalistycznych lub listownie na adres Zespół Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu, ul. Wysokie Brzegi 4, 32-600 Oświęcim, lub na adres e-mail: e-portal@szpitaloswiecim.pl.
 3. Reklamacje można składać w ciągu 30 dni od dat ujawnienia się przyczyny reklamacji.
 4. Reklamacja Pacjenta powinna zawierać opis przyczyny zgłoszenia reklamacji oraz wskazywać żądania Pacjenta. Reklamacje anonimowe nie będą rozpoznawane.
 5. ZOZ Oświęcim rozpatruje reklamację w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania.
 6. Wszelkie uwagi i sugestie mogą być przesyłane pod adresem e-mail: sekretariat@szpitaloswiecim.pl.

§ 8

Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych osób jest Zespół Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu, ul. Wysokie Brzegi 4, 32-600 Oświęcim, adres e-mail: WYŚLIJ WIADOMOŚĆ, numer telefonu 33 8448 200, REGON: 000304409, NIP: 5491591851 (dalej: „Administrator”).
 2. Do kontaktu z Inspektorem Danych Osobowych Administratora służy następujący adres
  email: WYŚLIJ WIADOMOŚĆ.
 3. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „RODO”) i innymi powszechnie obowiązującymi przepisami.
 4. Szczegóły dotyczące celów przetwarzania danych osobowych, okresów przetwarzania danych, korzystania z praw podmiotów danych znajdują się w klauzuli informacyjnej umieszczonej na stronie internetowej pod adresem: klauzule informacyjne

§ 9

Postanowienia końcowe

 1. Pacjent zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu. Pacjent zobowiązany jest do korzystania z Systemu w sposób zgodny z przepisami powszechnie obowiązującego postanowieniami Regulaminu, a także do niedostarczania treści zabronionych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 2. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązujące.
 3. ZOZ Oświęcim zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania na stronie internetowej www.szpitaloswiecim.pl.
do góry