infolinia:
+48 33 8448 200
Projekty i inwestycje Unijne
 • język migowy
 • BIP
Strona główna/Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Zespół opieki zdrowotnej w Oświęcimiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespół opieki zdrowotnej w Oświęcimiu .

Data publikacji strony internetowej: .
Data ostatniej istotnej aktualizacji: .

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowane przed dniem 23 września 2018 r.,
 • treści będące w posiadaniu naszego podmiotu, których dostosowanie do wymagań dostępności cyfrowej wymaga modyfikacji, do której nie jesteśmy uprawnieni,
 • treści niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań Urzędu Miejskiego oraz nieuaktualnianych lub niepoddawanych po dniu 23 września 2019 r. przebudowom i zmianom polegającym w szczególności na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji albo na zmianie sposobu publikowania informacji.

Elementy niedostępne to m.in.

 • wybrane pliki do pobrania na stronie nie są dostępne cyfrowo,
 • wybrane podstrony, mogą nie posiadać w pełni poprawnego formatowania treści,
 • wybrane materiały audiowizualne, nie posiadają transkrypcji tekstowej,

Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-08-28
Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: Agencja Interaktywna IntraCOM.pl S.C.

Skróty klawiaturowe

 • Przejdź do treści (Skrót klawiaturowy: ALT + 1)
 • Przejdź do wyszukiwarki (Skrót klawiaturowy: ALT + 2)
 • Przejdź do głównego menu (Skrót klawiaturowy: ALT + 3)
 • Przejdź do mapy strony (Skrót klawiaturowy: ALT + 2)

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą kontaktową jest Dział Informatyki, informatyka@szpitaloswiecim.pl.
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 33 8448 215. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Zespół Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu
ul. Wysokie Brzegi 4, 32-600 Oświęcim
Pawilon nr I (Pawilon główny)

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Wejście główne (ogólnodostępne) do budynku znajduje z poziomu parteru

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

Budynek wyposażony w trzy windy ogólnodostępne w tym dwie z hallu głównego, natomiast trzecia (boczna) winda stanowi komunikację pomiędzy parterem a pierwszym piętrem do której prowadzi napowietrzna przewiązka komunikacyjna.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych

Obiekt jest wyposażony jest w pętle indukcyjne znajdujące się w rejestracjach: Szpitalny Odział Ratunkowy, Izba Przyjęć, Rejestracja AOS

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

Przed budynkiem (od strony wejścia głównego) znajdują się dwa miejsca dla osób niepełnosprawnych

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Zgodnie z przepisami (Rzecznik Praw Pacjenta komunikat z 31 lipca 2015)

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu – po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby

Zespół Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu
ul. Wysokie Brzegi 4, 32-600 Oświęcim
Pawilon nr II

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Wejście (ogólnodostępne) do budynku znajduje z poziomu parteru

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

Budynek wyposażony w trzy windy ogólnodostępne w tym dwie z hallu głównego, natomiast trzecia (boczna) winda stanowi komunikację pomiędzy parterem a pierwszym piętrem do której prowadzi napowietrzna przewiązka komunikacyjna.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych

Obiekt jest wyposażony jest w pętle indukcyjne znajdujące się w rejestracjach : Rejestracja AOS , Rejestracja Rehabilitacja Dzienna

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

Przy budynku (od strony wejścia głównego) znajduje się miejsce dla osób niepełnosprawnych

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Zgodnie z przepisami (Rzecznik Praw Pacjenta komunikat z 31 lipca 2015)

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu – po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby

Zespół Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu
ul. Wysokie Brzegi 4, 32-600 Oświęcim
Pawilon nr III

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Wejścia (ogólnodostępne) do budynku znajdują z poziomu parteru

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

Budynek wyposażony w dwie windy ogólnodostępne z czego jedna z nich stanowi dodatkowo komunikację z napowietrzną przewiązka komunikacyjna.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych

Pętla Indukcyjna : Opieka Nocna i Świąteczna

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

Przy budynku znajduje się miejsce dla osób niepełnosprawnych

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Zgodnie z przepisami (Rzecznik Praw Pacjenta komunikat z 31 lipca 2015)

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu – po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby

Zespół Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu
ul. Wysokie Brzegi 4, 32-600 Oświęcim
Pawilon nr IV

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Z uwagi na wyłączoną część budynku (znajdujący się w nim oddział psychiatrii) wejście jest poddane kontroli dostępu.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

Wejście do budynku po schodach, windy lub pochylni.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych

Pochylnia przy wejściu głównym

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

Przy budynku w bliskiej odległości znajduje się miejsce dla osób niepełnosprawnych

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Zgodnie z przepisami (Rzecznik Praw Pacjenta komunikat z 31 lipca 2015)

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu – po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby

do góry