infolinia:
+48 33 8448 200
Projekty i inwestycje Unijne
 • język migowy
 • BIP
Strona główna/O Nas/Aktualności/Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie (..)

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ambulatoryjnych świadczeń psychiatrycznych dla dorosłych

14 . 09 . 2022

Oświęcim, dnia 14.09.2022r.

 

Ogłoszenie

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu działając na zasadach i warunkach określonych w Ustawie o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r. ( t.j. Dz. U. z 2022, poz. 633 z późn. zm.) oraz Ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004r. ( t. j. Dz. U. z 2022, poz. 64 z późn. zm.)

Ogłasza konkurs i zaprasza do składania oferty na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ambulatoryjnych świadczeń psychiatrycznych dla dorosłych oraz leczenia środowiskowego (domowego) wraz z prowadzeniem Poradni Zdrowia Psychicznego, Zespołu Leczenia Środowiskowego oraz Punktu Zgłoszeniowo-Koordynacyjnego w obszarze realizacji programu pilotażowego Centrum Zdrowia Psychicznego w zakresie umowy zawartej przez Szpital Powiatowy w Oświęcimiu (Koordynatora) z Narodowym Funduszem Zdrowia.

 

Przedmiotem konkursu jest wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ambulatoryjnych świadczeń psychiatrycznych dla dorosłych oraz leczenia środowiskowego( domowego) wraz z prowadzeniem w ramach Poradni Zdrowia Psychicznego Punktu Zgłoszeniowo- Koordynacyjnego w Centrum Zdrowia Psychicznego.

 1. Umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych zawarta będzie na czas określony od 01.10.2022r. do 31.12.2022r.
 2. Do konkursu ofert może przystąpić wyłącznie podmiot spełniający wymagania określone dla podmiotów leczniczych w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r o działalności leczniczej ( t.j. Dz. U. z 2022, poz. 633 z późn. zm.)
 3. Regulamin konkursu dostępny jest w linku do ogłoszenia oraz Dziale Organizacyjnym od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 14.30 w siedzibie Szpitala Powiatowego w Oświęcimiu, ul. Wysokie Brzegi 4, Pawilon „Administracji “, II piętro, pok. 47, tel. 33 844 82 63
 4. Ofertę opatrzoną danymi Przyjmującego Zamówienie należy złożyć w nieprzejrzystych, zamkniętych kopertach lub opakowaniach oznaczonych w następujący sposób: „Konkurs ofert w zakresie ambulatoryjnych świadczeń psychiatrycznych dla dorosłych oraz leczenia środowiskowego (domowego) wraz z prowadzeniem Poradni Zdrowia Psychicznego, Zespołu Leczenia Środowiskowego oraz Punktu Zgłoszeniowo- Koordynacyjnego w obszarze realizacji programu pilotażowego Centrum Zdrowia Psychicznego w zakresie umowy zawartej przez Szpital Powiatowy w Oświęcimiu (Koordynatora) z Narodowym Funduszem Zdrowia.”
 5. Ofertę należy złożyć w siedzibie Udzielającego zamówienie do dnia 22.09.2022 r. do godz. 10:00 na dziennik Podawczy Szpitala Powiatowego w Oświęcimiu ul. Wysokie Brzegi 4, Pawilon „Administracji”, II piętro, pok. 47
 6. Otwarcia ofert dokona Komisja Konkursowa w dniu 22.09.2022r. o godz. 11:00 w pokoju nr 47 Pawilon „Administracji”, II piętro w siedzibie Udzielającego Zamówienia.
 7. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 22.09.2022r.
 8. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
 9. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu zostanie zamieszczone na stronie internetowej Udzielającego Zamówienie oraz na tablicy informacyjnej.
 10. Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w całości bądź części bez podania przyczyny oraz zmiany terminu składania ofert i terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu ofert.
 11. Przyjmujący Zamówienie, którego interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia zasad przeprowadzania niniejszego postępowania konkursowego przysługują środki odwoławcze w postaci skarg, protestu i odwołania.

do góry