Usługa odbioru i przekazania do zagospodarowania niesegregowanych

(zmieszanych) odpadów komunalnych oraz odbierania i przekazywania do

Instalacji odzysku lub unieszkodliwienia selektywnie zebranych odpadów

Komunalnych.