„Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny 3”

  • DOSTAWA I MONTAŻ AGREGATU WODY LODOWEJ
  • Zamówienie realizowane jest w ramach Projektu pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny 3” planowanego do współfinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, 9 Oś Priorytetowa Region Spójny Społecznie, Działanie 9.2 Usługi Społeczne i Zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi Społeczne i Zdrowotne w Regionie, zawarta na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 818, z późn. zm.) w związku z ogłoszonym w dniu 14 marca 2020 r. do odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanem zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, a co za tym idzie koniecznością podjęcia wszelkich działań wynikających z rozeznanych potrzeb zdrowotnych mieszkańców województwa.