infolinia:
+48 33 8448 200
Projekty i inwestycje Unijne
 • język migowy
 • BIP
Strona główna/O Nas/Projekty i inwestycje/Unijne/Małopolski Regionalny Program Operacyjny

Małopolski Regionalny Program Operacyjny

30 . 12 . 2008

Loga sponsorów programu: Program Regionalny, Małopolska, Unia Europejska

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013.

Wartość całkowita projektu: 1 364 165 zł

Wartość dofinansowania w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 1 023 123,75 zł

Zintegrowany system informatyczny wspomagający zarządzanie w Zespole Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu w zakresie e-usług publicznych – w ramach działania 1.2 Rozwój społeczeństwa informacyjnego.

W ramach programu Fundusze Europejskie dla Małopolski Zespół Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu przystąpił do realizacji projektu informatyzacji pt: “Zintegrowany system informatyczny wspomagający zarządzanie w Zespole Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu w zakresie e-usług publicznych”.

Cel projektu:

Celem głównym projektu jest budowa systemu informatycznego udostępniającego e-usługi w zakresie ochrony zdrowia na terenie powiatu oświęcimskiego, mającego za zadanie podniesienie jakości usług świadczonych przez ZOZ w Oświęcimiu. Jakość usług zostanie podniesiona poprzez skrócenie czasu obsługi pacjenta oraz przez udostępnienie usług on-line, umożliwiających zarejestrowanie się do poradni czy też otrzymanie wyników badań bez konieczności wychodzenia z domu.

Przebudowa pawilonu głównego Szpitala Powiatowego w Oświęcimiu dla potrzeb Bloku Operacyjnego i Centralnej Sterylizatorni w ramach Osi Priorytetowej 6. Spójność wewnątrzregionalna 6.3. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, w tym socjalnego i zdrowotnego, Schemat A Ochrona Zdrowia Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013

Cele projektu

Celem ogólnym projektu jest poprawa stanu zdrowia mieszkańców powiatu, wyrażająca się poprzez:

 • zmniejszenie wskaźnika śmiertelności;
 • zmniejszenie liczby zgonów wywołanych przez przyczyny zewnętrzne;
 • skrócenie okresu rekonwalescencji pacjentów;
 • zmniejszenie ilości rent wypłaconych z powodu niezdolności do pracy.

Bezpośrednim celem projektu jest wzrost dostępności i poprawa jakości usług medycznych.

Rezultaty projektu

Rezultaty projektu wyrażają się w trzech płaszczyznach. Po pierwsze będą to dodatkowe procedury medyczne, które ZZOZ będzie w stanie zrealizować dzięki realizacji projektu. Szacujemy, że Szpital wykona na bloku 431 dodatkowych zabiegów (niemożliwych dotychczas do wykonania na starym sprzęcie lub zbyt ciasnych salach operacyjnych). Będą to:

 • zabiegi ortopedyczne na sali aseptycznej (224),
 • zabiegi laparoskopowe (112),
 • urazy wielonarządowe (11)
 • i zabiegi ginekologiczne laparoskopowe (84).

Po zakończeniu realizacji projektu wszyscy pacjenci Bloku Operacyjnego będą leczeni nowym sprzętem medycznym.

Dlatego też wskaźnik „Potencjalna liczba badań medycznych wykonanych zakupionym sprzętem” szacujemy po realizacji projektu na 2716.

Na „liczbę pacjentów korzystających z infrastruktury będącej przedmiotem projektu” składają się dwie zasadnicze grupy. Są to pacjenci Bloku Operacyjnego, oraz pacjenci korzystający w sposób pośredni z Centralnej Sterylizacji.

Oddziaływanie projektu

Oddziaływanie projektu wyrazi się poprzez redukcję tempa wzrostu wskaźnika śmiertelności lokalnej populacji. Biorąc pod uwagę starzenie się społeczeństwa oraz obecną fazę cyklu demograficznego redukcja śmiertelności w wartościach globalnych wydaje się niemożliwa.

Opis projektu

Projekt polega na adaptacji niewykorzystywanych obecnie pomieszczeń na parterze i w budynku Pawilonu Głównego Szpitala na potrzeby Bloku Operacyjnego i Centralnej Sterylizatorni (pod Blokiem Operacyjnym). W efekcie zostanie zmodernizowane 995,4m2. powierzchni Szpitala. Ponadto Projekt obejmuje zakup nowoczesnego sprzętu medycznego (liczba zakupionego sprzętu medycznego – 150 szt.) a także wyposażenia niezbędne do prawidłowego funkcjonowania.

Planowany zakres projektu umożliwi dostosowanie kluczowych obszarów działalności Szpitala (Blok operacyjny i Centralna Sterylizacja) do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 roku oraz potrzeb pacjentów.

Blok Operacyjny

Spełnienie przez zespół operacyjny szczególnych warunków sanitarnych możliwe jest jedynie w przypadku właściwego rozplanowania architektonicznego zespołu (rozkład i wielkość pomieszczeń w tym szczególnie sal operacyjnych, układ komunikacyjny) oraz zastosowania odpowiednich rozwiązań instalacyjnych. Dlatego też konieczne jest powiększenie powierzchni użytkowej obecnie funkcjonującego Bloku. Można tego dokonać wyłącznie poprzez przeniesienie Bloku do nowej lokalizacji.

Zespół operacyjny usytuowany zostanie na parterze głównego budynku ZZOZ. Składać się będzie z 3 sal operacyjnych, co łącznie z pozostałymi pomieszczeniami i komunikacją wewnętrzną daje powierzchnię blisko 500 m2. Nowa lokalizacja charakteryzować się będzie lepszą komunikacją z SOR, Izbą Przyjęć, Centralną Sterylizacją, OIOM.

Pod względem ekonomicznym, a także pod względem technicznym i moralnym aparatura medyczna na Bloku Operacyjnym jest zużyta w ponad 93%. Przekłada się to bezpośrednio na jakość świadczonych usług, ich zakres oraz bezpieczeństwo pacjenta. Dlatego też w ramach przedmiotowego projektu konieczna jest wymiana przestarzałych i niesprawnych urządzeń.

Centralna Sterylizatornia

Obecnie sterylizatornia funkcjonuje na dwóch poziomach. Takie usytuowanie sterylizatorni jest bardzo dużym utrudnieniem, jeżeli chodzi o organizację pracy sterylizatorni, jak również pod względem dostarczania materiału przeznaczonego do wyjałowienia. Nowe rozwiązania funkcjonalne umożliwią docelowo spełnienie wymogów dotyczących sterylizacji z podziałem na trzy strefy ze śluzami fartuchowo-umywalkowymi. Nowa inwestycja pozwoli wykonywać zabiegi medyczne bez obawy niedoboru sterylnych materiałów i narzędzi medycznych oraz ograniczy do minimum prawdopodobieństwo wystąpienia zakażenia. Zaprojektowany układ pomieszczeń Centralnej Sterylizatorni wymusza jednokierunkowy obieg sprzętu przez trzy strefy pomieszczeń tj. brudną, czystą, sterylną. Na wybór technologii oraz rozwiązań funkcjonalnych rzutują w głównej mierze wymogi przepisów prawa, oraz wymagania stawiane świadczeniodawcom przez NFZ.

Przedmiotowy projekt niewątpliwie będzie innowacyjny w skali powiatu. Za jego innowacyjnym charakterem przemawia: możliwość wykonania większej liczby operacji w krótszym czasie (innowacja procesowa), lepsza organizacja pomieszczeń Szpitala (funkcjonalna lokalizacja Centralnej Sterylizatorni w stosunku do Bloku Operacyjnego – innowacja procesowa), skrócenie czasu rekonwalescencji i hospitalizacji (mniej zakażeń pooperacyjnych), wprowadzenie do asortymentu świadczonych usług nowych zabiegów (innowacja produktowa). Centralna Sterylizatornia będzie usytuowana bezpośrednio pod Blokiem Operacyjnym.

Realizacja projektu

W Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej ukończono prace związane z realizacja projektu: „Przebudowa Pawilonu Głównego Szpitala Powiatowego w Oświęcimiu dla potrzeb bloku operacyjnego i centralnej sterylizatorni” w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013.

Umowa nr MRPO.06.03.01-12-102/08-00-IXA/FE/4473/08, zawarta w dniu 30 grudnia 2008 roku, pomiędzy Zarządem Województwa Małopolskiego a Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu, obejmowała wykonanie robót budowlanych oraz wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną. Całkowita wartość projektu wynosiła 13.574.416,00 (trzynaście milionów pięćset siedemdziesiąt cztery tysiące czterysta szesnaście) złotych, w tym całkowite wydatki kwalifikowane 13.571.976,00 (trzynaście milionów pięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt sześć) złotych. Dofinansowanie pochodzące ze środków dotacji, w wysokości 60 %, wyniosło 8.143.186,00 (osiem milionów sto czterdzieści trzy tysiące sto osiemdziesiąt sześć) złotych. Wkład własny, w wysokości 40 %, wyniósł 5.428.790,00 (pięć milionów czterysta dwadzieścia osiem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt) złotych, w tym środki Starostwa Powiatowego w wysokości 4.999.916,00 (cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć dziewięćset szesnaście) złotych, a środki ZZOZ 428.874,00 (czterysta dwadzieścia osiem tysięcy osiemset siedemdziesiąt cztery). Projekt realizowano od 01 lipca 2009 r. do 30 czerwca 2010 r. Roboty budowlane trwały od 01 lipca 2009 r. do 28 lutego 2010 r. Odbioru robót budowlanych dokonano 15 marca 2010 roku. W czerwcu 2010 r. ukończono proces doposażenia Bloku Operacyjnego i Centralnej Sterylizatorni w niezbędny sprzęt i aparaturę medyczną.

Projekt obejmował przebudowę pomieszczeń głównego pawilonu szpitala oraz niezbędnych elementów infrastruktury. Polegał na adaptacji pomieszczeń byłej kuchni i apteki na Blok Operacyjny, oraz adaptacji piwnic na Centralną Sterylizatorni.

Przebudowa miała na celu optymalizację rozwiązań tak, aby zapewnić sprawne funkcjonowanie szpitala. Nowopowstały trakt operacyjny jest łatwo skomunikowany ze Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym oraz Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii, tworząc platformę ratującą życie.

Blok operacyjny posiada trzy nowoczesne sale operacyjne, salę wybudzeń oraz zaplecze. Wyposażony został w instalacje klimatyzacji i wentylacji mechanicznej, gazów medycznych a także inne instalacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania.

W ramach tej inwestycji blok operacyjny został wyposażony w nowoczesny sprzęt i aparaturę: kolumny anestezjologiczne, kolumny chirurgiczne ogólne, kolumnę chirurgiczną ortopedyczną, sufitowe bezcieniowe dwugłowicowe lampy operacyjne wraz z instalacją do podłączenia kamery, lampy zabiegowe, aparaty do znieczulania pacjenta z respiratorem, monitorem parametrów życiowych i analizatorem gazów anestetycznych, wózki anestezjologiczne, negatoskopy cyfrowe, urządzenia do ogrzewania i przetaczania płynów infuzyjnych, zestaw reanimacyjny, defibrylator, bronchoskop, aparat RTG z ramieniem C, elektrokoagulator, elektrokoagulator wewnątrzbrzuszny, elektrokoagulator z przystawką argonową, zestaw do videolaparoskopii, zestaw do videoartroskopii.

Ponadto sala wybudzeń została wyposażona w:

 • monitory pooperacyjne zapewniające odczyt EKG NIBP, SaO2, temperatury,
 • zestaw reanimacyjny: defibrylator z możliwością wykonania kardiowersji i stymulacji zewnętrznej na wózku
 • anestezjologicznym, butle tlenowe, zestaw do intubacji, kapnograf,
 • respirator z możliwością regulacji stężenia tlenu w zakresie od 21 – 100 %,
 • zestaw nadłóżkowy z systemem szynowy z montażem dla 4 stanowisk,
 • łóżka wybudzeniowe,
 • wózki do transportu chorych,
 • urządzenia do ogrzewania pacjenta.

Wraz z wykonaniem bloku operacyjnego, zostały zmodernizowane windy szpitalne, w tym jedna służąca tylko do transportu chorych na blok operacyjny.

Bezpośrednio pod traktem operacyjnym, w poziomie piwnic, zlokalizowana została centralna sterylizatornia dla całego szpitala, powiązana windami towarowymi (czystą i brudną) z traktem operacyjnym. W celu wykonania Centralnej Sterylizatorni zostało wykonane podbijanie fundamentów oraz pogłębienie poziomu posadzki w piwnicach, drenaż opaskowy oraz izolacja ścian fundamentowych.

Centralna Sterylizatornia została wyposażona w instalacje klimatyzacji i wentylacji mechanicznej, instalację sprężonego powietrza, stację uzdatniania wody, itp. W ramach projektu wyposażono między innymi w następujący sprzęt:

 • myjnię – dezynfektory wraz z wyposażeniem,
 • suszarkę,
 • myjnię ultradźwiękową,
 • sterylizatory parowe z własną wytwornicą pary wraz z wyposażeniem,
 • sterylizator niskotemperaturowy z aeratorem, abatorem i czujnikami CO,
 • meble ze stali kwasoodpornej,
 • zgrzewarki, obcinarki, pistolety na sprężone powietrze, lupę podświetlaną, itp.

Nowe rozwiązania funkcjonalne umożliwiły docelowo spełnienie wymogów dotyczących sterylizacji, z podziałem na trzy strefy ze śluzami fartuchowo – umywalkowymi. Układ pomieszczeń oraz przyjęta technologia wymuszają jednokierunkowy obieg sprzętu przez strefy pomieszczeń: brudną, czystą i sterylną. Nowa sterylizacja pozwoli wykonywać zabiegi medyczne bez obawy niedoboru sterylnych materiałów i narzędzi medycznych oraz ogranicza do minimum prawdopodobieństwo wystąpienia zakażeń szpitalnych.

Uruchomienie nowoczesnej sterylizatorni pozwoliło na wdrożenie systemu postępowań z materiałami do sterylizacji, a następnie odbioru sterylizowanych wyrobów medycznych, co w efekcie ma bezpośredni wpływ na poprawę jakości świadczeń usług medycznych w szpitalu powiatowym w Oświęcimiu.

Tło i uzasadnienie konieczności realizacji projektu

Odpowiedzialność za utrzymanie mieszkańców powiatu w dobrym zdrowiu spoczywa na Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu, stanowiącym trzon służby zdrowia w powiecie. Główną przyczynę zgonów mieszkańców powiatu oświęcimskiego stanowią choroby układu krążenia (40,35 zgonów na 10 tys. os. w 2006 r.) oraz nowotwory (23,7 na 10 tys. os. w 2006 r.).Trzecią przyczynę zgonów stanowią przyczyny zewnętrzne (4,90 na 10 tys. os.).Jednocześnie w powiecie notuje się coraz wyższy wskaźnik zgonów. Zarówno w 2005 jak i w 2006r. liczba zgonów w powiecie na 10 tys. mieszkańców była wyższa niż w województwie. Powiat charakteryzuje niekorzystna struktura demograficzna: osoby w wieku poprodukcyjnym stanowią aż 15,80% populacji (w woj.: 14,92%).

Głównym problemem Zespołu jest bardzo zły stan techniczny kluczowych obszarów funkcjonowania ZZOZ, to jest Bloku Operacyjnego i sterylizacji.

Obecnie sterylizatornia funkcjonuje na dwóch poziomach. Zajmuje pomieszczenia na strychu – przystosowane do sterylizacji gazowej, oraz na parterze, gdzie zaadaptowane zostały pomieszczenia po kuchni mlecznej, w której uruchomiono odcinek sterylizacji parowej. Usytuowanie sterylizatorni na dwóch poziomach jest bardzo dużym utrudnieniem, jeżeli chodzi o organizację pracy sterylizatorni, jak również pod względem dostarczania materiału przeznaczonego do wyjałowienia. Sprzęt służący do sterylizacji jest wyeksploatowany.

Blok Operacyjny nie jest dostosowany do wymogów prawa. Sale operacyjne są zbyt małe, układ architektoniczny uniemożliwia rozdzielenie dróg czystych i brudnych. Funkcjonujący system klimatyzacji i wentylacji jest nieefektywny, ponadto uniemożliwia zapewnienie aseptyczności bloku. Aparatura będąca na wyposażeniu Bloku pod względem ekonomicznym jest zużyta w ponad 93%. Stopień zużycia wielu jednostek aparaturowych pomimo dbałości o utrzymanie ich w sprawności użytecznej cechuje duża awaryjność, brak technologicznie nowych opcji niejednokrotnie nie tylko utrudnia wykonanie zabiegów podstawowych ale wręcz uniemożliwia wykonanie niektórych procedur wymaganych i finansowanych przez NFZ. W efekcie zmniejszeniu ulega liczba wykonywanych zabiegów.

Wynikiem wskazanych dysfunkcji jest malejąca dostępność usług medycznych w obszarze bezpośrednio związanym z ratowaniem życia i zdrowia mieszkańców powiatu. Zły stan Bloku Operacyjnego i brak sterylizacji na właściwym poziomie skutkuje obniżeniem efektywności funkcjonowania większości oddziałów ZZOZ w Oświęcimiu.

Problemy Szpitala dotkliwie odczuwają pacjenci, którzy mają ograniczony dostęp do usług medycznych. Sprawia to, że często tygodniami czekają na termin operacji, bezradnie patrząc na rozwój choroby. Brak właściwej dostępności usług medycznych w powiecie zmusza pacjentów do szukania pomocy w odległych miejscowościach (co dla wielu z nich jest zbyt skomplikowane) lub w prywatnej służbie zdrowia (na co większości społeczeństwa nie stać).

Świadczenia medyczne realizowane w oparciu o efekty projektu są finansowane ze środków publicznych. ZZOZ posiada kontrakt z NFZ o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – działania realizowane w projekcie mieszczą się w zakresie działalności finansowanej ze środków publicznych.

Sprzęt kupowany w ramach projektu to typowe wyposażenie nowoczesnego Bloku Operacyjnego i Centralnej Sterylizatorni. 100% usług wykonywanych na zakupionej w ramach projektu aparaturze medycznej podlega finansowaniu w ramach NFZ. ZZOZ posiada kadrę specjalistów gwarantujący właściwe wykorzystanie sprzętu (szczegółowe informacje w studium wykonalności projektu). Projekt jest zgodny ze Strategią Rozwoju Województwa na lata 2007–2013 (cel strategiczny nr 2, cel pośredni dla obszaru V, kierunek V.1 Rozwój profilaktyki i ochrony zdrowia, działanie: zmniejszenie różnic w dostępie do świadczeń zdrowotnych) oraz Narodowym Programem Zdrowia 2007-2015 (cel 3 i 5).

Trwałość projektu

Właścicielem obiektów po zakończeniu realizacji projektu będzie nadal Powiat Oświęcimski. Szpital w Oświęcimiu będzie właścicielem wyposażenia obiektu oraz urządzeń medycznych.

Po zakończeniu realizacji projektu jego własność nie zostanie przekazana na rzecz innej jednostki. ZZOZ będzie podmiotem odpowiedzialnym za eksploatację majątku powstałego w ramach realizacji projektu (będzie również odpowiedzialny za zarządzanie projektem w okresie co najmniej 5 lat od chwili zakończenia – wszystkie przesłanki świadczą o tym, że będzie on funkcjonował nawet przez kilkadziesiąt lat). Zespół powołany został na czas nieoznaczony, nie zachodzą przesłanki świadczące o tym, aby miał zawiesić swoją działalność w jakimkolwiek najbliższym terminie. Zespół zobligowany jest ponadto do przeprowadzania systematycznych badań i kontroli aparatury medycznej z częstotliwością wynikającą z rodzaju tejże aparatury i wskazań producentów. Powinno to w zdecydowany sposób przedłużyć żywotność sprzętu, a co za tym idzie długotrwałość projektu – zgodnie z normami i kryteriami obowiązującymi w Unii Europejskiej. Szpital posiada przejrzystą strukturę organizacyjną – typu funkcjonalnego – co pozytywnie wpływa na ograniczenie ewentualnych konfliktów kompetencyjnych. Posiada również wysokospecjalistyczną kadrę lekarzy, którzy będą w stanie osiągnąć cele projektu.

Specjalnie na potrzeby przedmiotowego projektu został powołany zespół składający się z pracowników Szpitala którego celem będzie wzorowe przeprowadzenie inwestycji. Zespół posiada przejrzystą politykę finansową. Nawet ujemny wynik finansowy nie może być podstawą do zaprzestania działalności – co gwarantuje trwałość projektu. Na rynku funkcjonuje wiele firm budowlanych, które podejmą się przeprowadzenia robót. Nie przewiduje się problemu z dostępnością aparatury – sprzęt medyczny spełniający zakładane parametry jest dostępny w sprzedaży i oferowany przez wielu producentów.

Projekt inwestycyjny generuje dodatnie przepływy pieniężne z działalności operacyjnej. Ich źródłem są nowe procedury medyczne, o które będzie można poszerzyć asortyment świadczonych usług, oraz redukcje nieefektywnie ponoszonych obecnie kosztów.

Gwarantem trwałości finansowej projektu jest również Powiat Oświęcimski, który jest odpowiedzialny za sytuację zdrowotną w powiecie i jako organ założycielski wspiera finansowo działalność ZZOZ. Z uwagi na niekomercyjny charakter przedsięwzięcia organ założycielski zabezpieczył środki na wkład własny i na prefinansowanie projektu.

Zespół posiada przejrzystą, stabilną politykę finansową, a jego działalność jest uwarunkowana jasno sprecyzowanymi aktami prawnymi, co gwarantuje trwałość finansową projektu. Również fakt, iż posiada środki na zabezpieczenie wkładu własnego oraz na prefinansowanie projektu gwarantuje pełną i terminową realizację inwestycji.

Link do Formularza Zgłaszania Informacji O Podejrzeniach Wystąpnienia Nieprawidłowości i Nadużyć Finansowych

do góry