Zespół ds. Etyki

W Zespole Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu funkcjonuje Zespół ds. Etyki
Do zadań Zespołu należy m.in:

  • Zapewnienie ochrony praw pacjentów zgodnie z zasadami Kodeksu Etyki i przepisami Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
  • Prowadzenie dialogu w przypadku występowania konfliktów natury moralnej i etycznej wśród pracowników i pacjentów Szpitala w celu znalezienia najlepszego i optymalnego rozwiązania.

Zgłaszanie wniosków
Zgłaszanie sprawy odbywa się poprzez:

Zasada poufności.
Zespół kieruje się zasadami poufności i jest zobowiązany do ich zachowania w całym toku postępowania oraz po jego zakończeniu.