Prawa pacjenta i zalecenia porządkowe

KARTA PRAW I OBOWIĄZKÓW PACJENTA

Prawa pacjenta są zbiorem praw zawartych między innymi w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawie o działalności leczniczej, rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.

Tekst ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta dostępny jest na tablicy ogłoszeń oraz w dyżurce pielęgniarek w każdym oddziale szpitalnym.

PRAWA PACJENTA
Prawo pacjenta do świadczeń zdrowotnych.

 1. Pacjent ma prawo do świadczeń zdrowotnych które odpowiadają wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej.
 2. Pacjent ma prawo żądać aby udzielający mu świadczeń zdrowotnych:
  1. lekarz zasięgnął opinii innego lekarza lub zwołał konsylium lekarskie
  2. pielęgniarka(położna) zasięgnęła opinii innej pielęgniarki(położnej)
 3. Lekarz może odmówić zwołania konsylium lekarskiego lub zasięgnięcia opinii innego
  lekarza, jeżeli uzna, że zadanie jest bezzasadne.
 4. Przepis pkt.3 stosuje się do pielęgniarki( położnej) w zakresie zasięgania opinii innej
  pielęgniarki (położnej)
 5. Pacjent ma prawo do świadczeń zdrowotnych udzielanych z należytą starannością w warunkach odpowiadających wymaganiom fachowym i sanitarnym, przy udzielaniu których osoby wykonujące zawód medyczny kierują się zasadami etyki zawodowej.
 6. Pacjent ma prawo do leczenia bólu

Prawo pacjenta do informacji

 1. Pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy maja prawo do uzyskania informacji o stanie zdrowia rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych i leczniczych.
 2. Pacjent ma prawo do wyrażenia zgody na udzielanie w informacji innym osobom.
 3. Pacjent ma prawo do zachowania w tajemnicy przez osoby wykonujące zawód medyczny, w tym udzielające mu świadczeń zdrowotnych, informacji z nim związanych, a uzyskanych w związku z wykonywaniem zawodu medycznego.
 4. Osoby wykonujące zawód medyczny są obowiązane zachować w tajemnicy informacje związane z pacjentem, w szczególności ze stanem zdrowia pacjenta.

Prawo pacjenta do wyrażania zgody na udzielanie świadczeń zdrowotnych

 1. Pacjent ma prawo do wyrażania zgody na udzielenie określonych świadczeń zdrowotnych
  lub odmowy takiej zgody.
 2. Zgoda oraz sprzeciw mogą być wyrażone ustnie albo poprzez takie zachowanie, które w sposób nie budzący wątpliwości wskazuje na wolę poddania się proponowanym przez lekarza czynnościom albo brak takiej woli.
 3. W przypadku zabiegu operacyjnego albo zastosowania metody leczenia lub diagnostyki stwarzających podwyższone ryzyko dla pacjenta zgodę wyraża się w formie pisemnej.
 4. Pacjent ma prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza, jeżeli opinia albo orzeczenie ma wpływ na prawa lub obowiązki pacjenta wynikające z przepisów prawa.
 5. Pacjent ma prawo do zgłaszania działań niepożądanych produktów leczniczych.

Prawo do poszanowania intymności i godności pacjenta

 1. Pacjent ma prawo do poszanowania intymności i godności w czasie udzielania mu świadczeń zdrowotnych.
 2. Na życzenie pacjenta przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych może być obecna osoba bliska.
 3. Prawo do poszanowania godności pacjenta obejmuje także prawo do umierania w spokoju i godności.

Prawo pacjenta do dokumentacji medycznej

 1. Pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych.
 2. Prawo dostępu do dokumentacji medycznej pacjenta ma również jego przedstawiciel ustawowy bądź osoba upoważniona przez pacjenta.

Prawo pacjenta do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego

 1. Pacjent ma prawo do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej
 2. Pacjent ma prawo do kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z innymi osobami.

Pacjent ma prawo do:

 1. Opieki duszpasterskiej.
 2. Przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie.

OBOWIĄZKI PACJENTA

 1. Przy przyjęciu do szpitala pacjent obowiązany jest okazać odpowiednie dokumenty – dowód osobisty i skierowanie do szpitala.
 2. Pacjent nie posiadający uprawnień do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych zobowiązany jest do zapłaty za wszelkie świadczenia zdrowotne zgodnie z aktualnie obowiązującym w Zespole cennikiem.
 3. Pacjent ma obowiązek przebywać w wyznaczonej dla niego sali w czacie wizyt lekarskich, zabiegów leczniczo-pielęgnacyjnych oraz w porze podawania posiłków.
 4. Pacjent obowiązany jest stosować się do zaleceń lekarzy i pielęgniarek oraz innych pracowników medycznych biorących udział w procesie leczenia.
 5. Pacjent nie może przyjmować leków ani poddawać się zabiegom innym niż zlecone przez lekarza lub pielęgniarkę.
 6. Pacjent dba w miarę własnych możliwości o higienę osobistą oraz utrzymanie właściwego stanu sanitarnego swojego otoczenia.
 7. Pacjent obowiązany jest przestrzegać zasad społecznego zachowania, poszanowania godności i prywatności innych pacjentów.
 8. Korzystanie przez pacjentów z telefonów komórkowych powinno odbywać się w sposób nie stwarzający uciążliwości dla innych pacjentów, poza godzinami ciszy nocnej.
 9. Pacjent ma obowiązek przestrzegać zakazu palenia tytoniu, spożywania alkoholu oraz używania środków odurzających na terenie Szpitala.
 10. Pacjent obowiązany jest szanować mienie będące własnością Szpitala.
 11. Pacjent, którego stan zdrowia nie wymaga dalszego leczenia szpitalnego a pozostał w szpitalu ponosi koszty pobytu niezależnie od uprawnień do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych.

Podstawa prawna:

 • Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku praw Pacjenta z dnia 8 listopada 2008r (Dz.U z 2017r poz.1318 ze zm.)
 • Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r (Dz.U z 2016 r poz.922 ze  zm.)
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004r o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz.U z 2017r poz.1938 ze zm)
 • Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej (Dz.U z 2018r poz.160 ze zm)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r w sprawie rodzajów ,zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania ( Dz.U z 2015r poz.2069 ze zm.)