Położna na Oddział Ginekologiczno – Położniczy
16 kwietnia 2019
Lekarz na II Oddział Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Chorób Płuc
6 czerwca 2019

Konkurs na wykonywanie medycznych czynności ratunkowych przez ratownika medycznego w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym


I
. Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. działalności leczniczej ( t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 160 ) ogłasza konkurs na:

  • wykonywanie medycznych czynności ratunkowych przez ratownika medycznego w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym – max. stawka 23,- zł za godzinę (przy czym Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo odrzucenia oferty, jeżeli oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia); wymagana karta przebiegu doskonalenia zawodowego Ratowników Medycznych.

II. Termin rozpoczęcia i czas trwania umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych:

  •  01.07.2019 r. – 31.01.2021 r.,

III. Informacje o warunkach konkursu, formularz ofert oraz projekt umowy udostępnione
są w siedzibie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu, ul. Wysokie Brzegi 4,
Dział Kadr pok. 25 tel. 33 84 48 293 oraz na stronie internetowej: www. szpital.oswiecim.pl;

IV. Szacowana wartość zamówienia wynosi 200.000,- zł.

V. Kryterium oceny:

Cena (70%); Dyspozycyjność (15%); Doświadczenie w zawodzie (15%)

VI. Miejsce i termin składania ofert:

Zespół Opieki Zdrowotnej ul. Wysokie Brzegi 4, sekretariat do dnia 18.06.2019 r.
do godz. 13.00;

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie opisanej w sposób wskazany w Regulaminie konkursów ofert ZOZ w Oświęcimiu dostępnym na stronie www.szpital.oswiecim.pl;

Oferty na udzielanie świadczeń zdrowotnych zostaną otwarte w dniu 18.06.2019 r.
w siedzibie ZOZ w Oświęcimiu o godz. 14.00.

VII. Oferent jest związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

VIII. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu, przesunięcia terminu składania ofert oraz przesunięcia terminu rozstrzygnięcia postępowania w przypadku konieczności uzupełnienia dokumentów przez oferenta.

IX. W toku postępowania konkursowego Oferent, którego interes prawny doznał uszczerbku, ma prawo do składania protestów do Komisji Konkursowej w terminie 7 dni roboczych
od dnia dokonania zaskarżonej czynności, nie później jednak niż do dnia rozstrzygnięcia konkursu. Oferent ma prawo złożenia odwołania do Dyrektora ZOZ w Oświęcimiu
w terminie 7 dni od ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu.

Załącznik