Ocieplenie budynku nr 3 i budynku nr 4 wraz z modernizacją kotłowni Szpitala Powiatowego w Oświęcimiu
29 czerwca 2020
Konkurs – wykonywanie medycznych czynności ratunkowych przez ratownika medycznego w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym
11 sierpnia 2020

Oświęcim, dn. 07.07.2020 r.

 

 

DYREKTOR  ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ

w Oświęcimiu ,ul. Wysokie Brzegi 4

tel. (033) 84 48 267 fax. (033) 84 23 742

 

 • I. Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 295) ogłasza konkurs na udzielanie:
  • kompleksowych świadczeń zdrowotnych w zakresie świadczeń lekarskich w Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej i objęcie stanowiska  Lekarza Kierującego Oddziałem Rehabilitacji Neurologicznej,
 • II. Termin rozpoczęcia i czas trwania umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych:
  • od 01.08.2020 r.  do 31.12.2022 r.
 • III. Informacje o warunkach konkursu, formularz ofert oraz projekt umowy udostępnione
  są w siedzibie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu, ul. Wysokie Brzegi 4,
  Dział Kadr pok. 25 tel. 33 84 48 293 oraz na stronie internetowej:  www.szpitaloswiecim.pl
 • IV. Szacowana wartość zamówienia wynosi 500.000,- zł.
 • V. Kryterium oceny:
  • Cena (80%);     Dostępność (20%)
 • VI. Miejsce i termin składania ofert:
  • Zespół Opieki Zdrowotnej ul. Wysokie Brzegi 4, sekretariat do dnia  21.07.2020 r. do godz. 13.00;
  • Oferty należy składać w zamkniętej kopercie opisanej w sposób wskazany w Regulaminie konkursów ofert ZOZ w Oświęcimiu dostępnym na stronie www.szpitaloswiecim.pl;
  • Oferty na udzielanie świadczeń zdrowotnych zostaną otwarte w dniu  21.07.2020 r.
   w siedzibie ZOZ w Oświęcimiu o godz. 14.00.
 • VII. Oferent jest związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
 • VIII. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu, przesunięcia terminu składania ofert oraz przesunięcia terminu rozstrzygnięcia postępowania w przypadku konieczności uzupełnienia dokumentów przez oferenta.
 • IX. W toku postępowania konkursowego Oferent, którego interes prawny doznał uszczerbku, ma prawo do składania protestów do Komisji Konkursowej w terminie 7 dni roboczych
  od dnia dokonania zaskarżonej czynności, nie później jednak niż do dnia rozstrzygnięcia konkursu. Oferent ma prawo złożenia odwołania do Dyrektora ZOZ w Oświęcimiu
  w terminie 7 dni od ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu.