Ogłoszenie o zatrudnieniu – Specjalista ds. bhp
7 grudnia 2020
Ogłoszenie o pracę – Pielęgniarki do pracy w oddziałach szpitalnych
20 stycznia 2021

Oświęcim, dn. 09.12.2020 r.

 

DYREKTOR  ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ w Oświęcimiu, ul. Wysokie Brzegi 4

tel. (033) 84 48 267 fax. (033) 84 23 742

 

I. Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U.  z 2020 r., poz. 295) ogłasza konkurs na :

  1. Pełnienie lekarskich dyżurów medycznych przez lekarzy posiadających I0, II0 specjalizacji lub będących w trakcie specjalizacji w odpowiedniej dziedzinie w oddziałach: psychosomatyki i psychiatrii, I oddziale chorób wewnętrznych, II oddziale chorób wewnętrznych z pododdziałem chorób płuc, III oddziale chorób wewnętrznych, anestezjologii i intensywnej terapii, chirurgii ogólnej, chirurgii urazowo – ortopedycznej, chirurgii dziecięcej, ginekologiczno – położniczym, noworodkowym, dziecięcym, neurologicznym z pododdziałem udarowym, oddziale rehabilitacji neurologicznej, kompleksowych świadczeń lekarskich w szpitalnym oddziale ratunkowym.
  2.  Świadczeń z zakresu diagnostyki laboratoryjnej w Laboratorium Analitycznym przez diagnostę z uprawnieniami z zakresu serologii.

II. Termin rozpoczęcia i czas trwania umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych:

–    od 01.01.2021 r.  do 31.12.2021 r.

III. Informacje o warunkach konkursu, formularz ofert oraz projekt umowy udostępnione
są w siedzibie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu, ul. Wysokie Brzegi 4,
Dział Kadr pok. 25 tel. 33 84 48 374(289)  oraz na stronie internetowej:  www. szpital.oswiecim.pl;

IV. Szacowana wartość zamówienia wynosi 8.400.000,- zł.

V. Kryterium oceny:

Cena (80%);     Dostępność (20%)

VI. Miejsce i termin składania ofert:

Zespół Opieki Zdrowotnej ul. Wysokie Brzegi 4, sekretariat do dnia  22.12.2020 r.
do godz. 13.00;

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie opisanej w sposób wskazany w Regulaminie konkursów ofert ZOZ w Oświęcimiu dostępnym na stronie www.szpitaloswiecim.pl;

Oferty na udzielanie świadczeń zdrowotnych zostaną otwarte w dniu  22.12.2020 r.
w siedzibie ZOZ w Oświęcimiu o godz. 14.00.

VII. Oferent jest związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

VIII. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu, przesunięcia terminu składania ofert oraz przesunięcia terminu rozstrzygnięcia postępowania w przypadku konieczności uzupełnienia dokumentów przez oferenta.

IX. W toku postępowania konkursowego Oferent, którego interes prawny doznał uszczerbku, ma prawo do składania protestów do Komisji Konkursowej w terminie 7 dni roboczych
od dnia dokonania zaskarżonej czynności, nie później jednak niż do dnia rozstrzygnięcia konkursu. Oferent ma prawo złożenia odwołania do Dyrektora ZOZ w Oświęcimiu
w terminie 7 dni od ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu.