Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ambulatoryjnych świadczeń psychiatrycznych dla dorosłych
14 września 2022
O podwyżkach w szpitalu
22 września 2022

Oświęcim, dnia 14.09.2022r.

 

OGŁOSZENIE

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu działając na zasadach i warunkach określonych w Ustawie o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r. ( t.j. Dz. U. z 2022, poz. 633  z późn. zm.) oraz Ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004r. ( t. j. Dz. U. z 2022, poz. 64 z późn. zm.)

OGŁASZA KONKURS I ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERTY

 NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

w  zakresie ambulatoryjnych świadczeń psychiatrycznych dla dorosłych w ramach realizacji programu pilotażowego Centrum Zdrowia Psychicznego w zakresie umowy zawartej przez Szpital Powiatowy w Oświęcimiu( Koordynatora) z Narodowym Funduszem Zdrowia.

 

Przedmiotem konkursu jest wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ambulatoryjnych świadczeń psychiatrycznych w Centrum Zdrowia Psychicznego.

1.       Umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych zawarta będzie na czas określony od 01.10.2022r. do 31.12.2022r.

2.       Do konkursu ofert może przystąpić wyłącznie podmiot spełniający wymagania określone   dla podmiotów leczniczych w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r o działalności leczniczej    ( t.j. Dz. U. z 2022, poz. 633 z późn. zm.)

3.       Regulamin konkursu dostępny jest w linku do ogłoszenia oraz Dziale Organizacyjnym od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 14.30 w siedzibie Szpitala Powiatowego  w Oświęcimiu,   ul. Wysokie Brzegi 4, Pawilon „Administracji”, II piętro, pok. 47, tel. 33 844 82 63

4.       Ofertę opatrzoną danymi Przyjmującego Zamówienie należy złożyć w nieprzejrzystych, zamkniętych kopertach lub opakowaniach oznaczonych w następujący sposób:

„Konkurs ofert w  zakresie ambulatoryjnych świadczeń psychiatrycznych dla dorosłych w ramach realizacji programu pilotażowego Centrum Zdrowia Psychicznego w zakresie umowy zawartej przez Szpital Powiatowy w Oświęcimiu( Koordynatora) z Narodowym Funduszem Zdrowia”

5.       Ofertę należy złożyć w siedzibie Udzielającego zamówienie do dnia 22.09.2022 r. do godz. 10:00 na dziennik Podawczy Szpitala Powiatowego w Oświęcimiu ul. Wysokie Brzegi 4,   Pawilon „Administracji”, II piętro, pok. 47

6.       Otwarcia ofert dokona Komisja Konkursowa w dniu  22.09.2022r. o godz. 11:00 w pokoju nr 47 Pawilon „Administracji”, II piętro w siedzibie Udzielającego Zamówienia.

7.       Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 22.09.2022r.

8.       Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

9.       Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu zostanie zamieszczone na stronie internetowej Udzielającego Zamówienie oraz na tablicy informacyjnej.

10.   Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w całości bądź części bez podania przyczyny oraz zmiany terminu składania ofert i terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu ofert.

11.   Przyjmujący Zamówienie, którego interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia zasad przeprowadzania niniejszego postępowania konkursowego przysługują środki odwoławcze w postaci skarg, protestu i odwołania.

Ogłoszenie Poradnia Zdrowia Psychicznego

Regulamin.Poradnia Zdrowia Psychicznego CZP

Umowa.Poradnia Zdrowia PsychicznegoCZP

Zał. Nr 1 do Oferty

Załączniki Nr 2 do oferty

Zał. Nr 3 do Oferty

Zał. Nr 4 do Oferty

Załacznik Nr 1a do Oferty CZP

Załacznik Nr 1b do Oferty CZP