Projekty EU

 • Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego ZOZ w Oświęcimiu

  Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu 8 października 2018 r. podpisała umowę dot. realizacji projektu: „Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego ZOZ w Oświęcimiu” nr POIS.09.01.00-00-0342/18 w ramach działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

  Umowa o dofinansowanie nr POIS.09.01.00-00-0342/18-00/342/2018/481

  Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności i efektywności świadczonych usług medycznych dedykowanych dzieciom oraz poprawa funkcjonalności SOR w ZOZ w Oświęcimiu.

  W wyniku projektu osiągnięte zostaną następujące cele pośrednie i długofalowe:

  • poprawa skuteczności udzielanej w SOR pomocy medycznej;
  • poprawa jakości diagnostyki dzięki wykorzystaniu najnowszych rozwiązań technologicznych;
  • zwiększenie innowacyjności SOR poprzez zakup zaawansowanych technologicznie urządzeń;
  • poprawa organizacji pracy SOR – więcej dostępnych urządzeń, sprzętów i aparatury;
  • skrócenie czasu oczekiwania na przyjęcie dzięki możliwości jednoczesnego przyjęcia większej liczby pacjentów;
  • większy komfort świadczenia usług medycznych;
  • wzrost zadowolenia pacjentów;
  • obniżenie poziomu śmiertelności oraz niepełnosprawności wśród pacjentów, dzięki możliwości szybszego podjęcia działań ratowniczych;
  • szybszy powrót do zdrowia i aktywności zawodowej pacjentów;
  • poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców powiatu oświęcimskiego i odwiedzających go turystów;

  Ponadto osiągnięte zostaną dodatkowe cele:

  • wzmocnienie konkurencyjności ZOZ, jego marki i prestiżu;
  • zwiększenie efektywności energetycznej ZOZ;
  • ograniczenie kosztów zużycia energii elektrycznej;
  • zmniejszenie emisji CO2.

  Realizacja celów proj. przyczyni się także do rozwoju społeczno-gospodarczego regionu poprzez poprawę, wzrost i wyrównanie dostępu mieszkańców do wysokiej jakości usług medycznych, w tym ratownictwa medycznego. Zdrowsze życie mieszkańców to wyższy PKB, mniejsze wydatki publiczne z tytułu zasiłków, rent itd. Dostęp do usług zdrowotnych to także większa atrakcyjność regionu jako miejsca do życia i inwestycji.

  Zakupiony sprzęt wartości 378 000,00 PLN będzie spełniać wymagania w zakresie bezpieczeństwa ochrony zdrowia, a cała inwestycja wpłynie pozytywnie na dostępność, jakość i efektywność świadczonych przez jednostkę usług. Jest to wariant dający najlepszy stosunek efektu do nakładów. Dodatkowo, przewidują zastosowanie rozwiązań przyjaznych środowisku.

  1. Plakat informacyjny umieszczony w miejscu powszechnie dostępnym.
  2. Informacja na stronie www Beneficjenta – bezpłatnie.

  Promocja realizowana będzie zgodnie z umową o dofinansowanie.

  Całkowita wartość projektu : 378 000,00 PLN

  Wartość dofinansowania : 321 300 PLN

  Planowany termin zakończenia prac – I kw2019 r.

  LINK DO FORMULARZA ZGŁASZANIA INFORMACJI O PODEJRZENIACH WYSTĄPNIENIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI I NADUŻYĆ FINANSOWYCH

 • Modernizacja Oddz.: Ginekologiczno-Położniczego, Noworodkowego oraz Psychiatrycznego

  Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu 27 marca 2018 r. podpisała umowę dot. realizacji projektu: Modernizacja Oddz.: Ginekologiczno – Położniczego, Noworodkowego oraz Psychiatrycznego służące poprawie jakości i dostępności udzielanych świadczeń zdrowotnych dla mieszkańców pow. oświęcimskiego i okolic w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś. Priorytetowa 12. Infrastruktura Społeczna, Działanie 12.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, Poddziałanie 12.1.3 Infrastruktura ochrony zdrowia o znaczeniu subregionalnym – spr z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego nr RPMP.12.01.03-12-0601/17-00-XVII/96/FE/18

  Projekt zakłada przebudowę oddz. Ginekologiczno – Położniczego i Noworodkowego, polegającą na modernizacji istniejących pomieszczeń oraz utworzeniu nowych stanowisk dla matek z noworodkami. Oddziały te zostaną także wyposażone w specjalistyczne, nowoczesne urządzenia (m.in. inkubatory, aparat USG z funkcja Dopplera, histeroskop zabiegowy), co pozwoli na zaspokojenie potrzeb mieszkańców powiatu w zakresie opieki ginekologiczno-położniczej. Przebudowany zostanie również fragmentu pawilonu IV, w celu adaptacji dla potrzeb Oddziału Psychiatrycznego i Dziennego Oddziału Psychiatrycznego.

  Zakupiony sprzęt wartości 3 437 950,45 PLN będzie spełniać wymagania w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, a cała inwestycja wpłynie pozytywnie na dostępność, jakość i efektywność świadczonych przez jednostkę usług. Jest to wariant dający najlepszy stosunek efektu do nakładów. Wszystkie zastosowane w projekcie rozwiązania techniczne są zgodne z najlepszymi praktykami z zakresu budowy infrastruktury medycznej (przygotowano pełną dokumentację techniczną). Zaplanowane prace uwzględniają potrzeby osób z niepełnosprawnością (m.in. budowa windy, podjazdu, dostosowanie łazienek i toalet). Dodatkowo, przewidują zastosowanie rozwiązań przyjaznych środowisku i przyczyniają się do poprawy energooszczędności poprzez: wykonanie energooszczędnej instalacji c.o., zastosowanie sprzętu medycznego o niskiej energochłonności, wymianę oświetlenia na energooszczędne, instalacja wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

  Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności i poprawa jakości świadczonych usług zdrowotnych w regionie, poprzez modernizację i wyposażenie oddziału ginekologiczno-położniczego, noworodkowego i psychiatrycznego oraz w wyniku utworzenia dziennego oddziału psychiatrycznego.

  Projekt będzie długofalowo oddziaływał na problemy oraz wyzwania społeczno-gospodarcze regionu. Celem projektu jest stworzenie odpowiednich warunków zachęcających do podjęcia decyzji o urodzeniu dziecka w oddziale ginekologiczno-położniczym w ZOZ w Oświęcimiu oraz wzrost wykrywalności wad wrodzonych. Celem jest również poprawa stanu zdrowia i jakości życia na terenie powiatu, zmniejszenie różnic w dostępie do świadczeń zdrowotnych.

  Projekt przyczyni się do zwiększenia aktywności zawodowej w regionie poprzez zapewnienie dziennej opieki psychiatrycznej (utworzenie dziennego oddziału psychiatrycznego), która nie spowoduje rezygnacji z pracy lub długotrwałej nieobecności w niej. Podjęcie długoletnich działań promujących zmianę stylu życia w połączeniu z profilaktyką, to najlepszy rodzaj inwestycji w zdrowie społeczeństwa. Projekt dostosuje usługi medyczne do rosnących oczekiwań pacjentów i zapewni dostęp do nowych rozwiązań i ulepszonych technologii medycznych – w konsekwencji zwiększy się skuteczność leczenia oraz wzrośnie bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców powiatu. Realizowane działania pomogą ulepszyć funkcjonowanie regionalnego systemu opieki zdrowotnej, przyczyniając się do poprawy warunków oraz wzrostu efektywności funkcjonowania Szpitala.

  Celem bezpośrednim projektu jest efektywniejsze wykorzystanie łóżek szpitalnych na oddziałach objętych projektem, poprzez poprawę standardu i jakości realizowanych usług medycznych. Potrzeba realizacji celu bezpośredniego wynika ze zidentyfikowanego problemu kluczowego, jakim jest ograniczona funkcjonalność obecnej infrastruktury szpitalnej. Niefunkcjonalność pomieszczeń, w tym ograniczona powierzchnia oddziałów, w znacznym stopniu utrudnia udzielanie świadczeń zdrowotnych.

  Konieczność dostosowania się do zmieniającej się populacji i jej potrzeb wymaga uczestnictwa Szpitala w dynamicznym procesie zmian technologicznych i dostępu do nowoczesnej aparatury.

  Rozwój Szpitala poprzez zakup nowego sprzętu i poprawę funkcjonalności pomieszczeń oraz dostępności dla potrzeb osób starszych i z niepełnosprawnością, podniesie jakość oraz komfort pracy i korzystania z usług medycznych ZOZ w Oświęcimiu.

  Cel bezpośredni zostanie zrealizowany poprzez modernizację i wyposażenie oddziału ginekologiczno-położniczego, noworodkowego i psychiatrycznego oraz w wyniku utworzenia dziennego oddziału psychiatrycznego.

  Analiza odbiorców wniosku.

  Przedstawione cele i rezultaty projektu w wysokim stopniu przyczynią się do realizacji celu bezpośredniego projektu, a także do osiągnięcia celów i założeń RPO Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Cele projektu są zgodne z wytycznymi i założeniami Osi priorytetowej XII INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA, Poddziałanie 12.1.3 Infrastruktura Ochrony Zdrowia o Znaczeniu Subregionalnym – SPR. Realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego osi priorytetowej, jakim jest zwiększona dostępność do wybranych usług społecznych w zakresie ochrony zdrowia i edukacji.

  W projekcie planowane jest zastosowanie następujących instrumentów przekazu informacji i promocji:

  1. Tablica informacyjna – w momencie rozpoczęcia prac w miejscu realizacji inwestycji postawiona zostanie tablica informacyjna, która po zakończeniu prac inwestycyjnych zostanie zastąpiona stałą tablicą umieszczoną w miejscu powszechnie dostępnym.
  2. Naklejki/nalepki – na każdym elementów zakupionej infrastruktury.
  3. Informacja na stronie www Beneficjenta – bezpłatnie.
  4. Promocja realizowana będzie zgodnie z umową o dofinansowanie

  Całkowita wartość projektu : 13 465 119,60 PLN

  Wartość dofinansowania : 10 022 030,18 PLN

  Planowany termin zakończenia prac – grudzień 2018 r.

  LINK DO FORMULARZA ZGŁASZANIA INFORMACJI O PODEJRZENIACH WYSTĄPNIENIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI I NADUŻYĆ FINANSOWYCH

 • Wsparcie SOR

  Zespół Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu zawarł w dniu 29.11.2017 rok umowę o dofinansowanie nr POIS.09.01.00-00-0173/17-00/337/2017/1334 Projektu „Wsparcie SOR w Zespole Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu przez doposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną oraz wymianę oświetlenia na energooszczędne” Nr POIS.09.01.00-00-0173/17 w ramach działania 9.1 Infrastruktura Ratownictwa medycznego oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego I Środowisko 2014-2020

  W ramach projektu zostaną zakupione urządzenia przyczyniające się do poprawy efektywności energetycznej SOR – wymiana istniejącego oświetlenia na energooszczędne LED orazu zostanie doposażony Szpitalny Oddział Ratunkowy w sprzęt i aparaturę medyczną.

  Planowany jest zakup następującej aparatury i sprzętu : urządzenie do powierzchniowego ogrzewania pacjenta 3 szt.; ssaki stacjonarne 5 szt.; stoły zabiegowe mobilne 2 szt.; wózek transportowy 6 szt.; lampa zabiegowa 1 szt.; lampa zabiegowa jednotalerzowa 1 szt.; lampa zabiegowa jezdna 1 szt.; kardiomonitory modułowe z uchwytem 6 szt.; kardiomonitory modułowe z uchwytem 6 szt.; defibrylator 4 szt.; aparat cyfrowy RTG przyłóżkowy 1 szt.; wózki reanimacyjne z wyposażeniem: 4 szt.; aparaty EKG z wózkiem 3 szt.; komplet 4 stolików zabiegowych – 1 kpl.; łóżka typu OIOM z wyposażeniem 6 szt.; pompy infuzyjne 10 szt.; 1 komplet 12 wózków inwalidzkich ; wózki do przewożenia chorych 7 szt.; kozetka z wyposażeniem 3 kpl.; terapeutyczny system do krępowania pacjenta 2 kpl.; bronchofiberoskop z wyposażeniem 1 kpl.; respirator stacjonarny 2 szt.; respirator transportowy 2 szt.; aparat do znieczulenia 2 szt.; aparat RTG cyfrowy z ramieniem C 1 szt.; ultrasonograf z wyposażeniem 1 kpl.; ultrasonograf z wyposażeniem przenośny 1 kpl.; stabilizator miednicy przedni 1 szt.; stabilizator miednicy tylny 1 szt., 1 komplet 6 szafek przyłóżkowych, 1 komplet 8 ławek do poczekalni.

  Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności i efektywności świadczonych usług medycznych oraz poprawa funkcjonalności SOR w ZOZ w Oświęcimiu. W wyniku projektu osiągnięte zostaną następujące cele pośrednie i długofalowe:
  – poprawa skuteczności udzielanej w SOR pomocy medycznej;
  – poprawa jakości diagnostyki dzięki wykorzystaniu najnowszych rozwiązań technologicznych;
  – zwiększenie innowacyjności SOR poprzez zakup zaawansowanych technologicznie urządzeń;
  – poprawa organizacji pracy SOR
  – więcej dostępnych urządzeń, sprzętów i aparatury;
  – skrócenie czasu oczekiwania na przyjęcie dzięki możliwości jednoczesnego przyjęcia większej liczby pacjentów;
  – większy komfort świadczenia usług medycznych;
  – wzrost zadowolenia pacjentów;
  – obniżenie poziomu śmiertelności oraz niepełnosprawności wśród pacjentów, dzięki możliwości szybszego podjęcia działań ratowniczych;
  – szybszy powrót do zdrowia i aktywności zawodowej pacjentów;
  – poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców powiatu oświęcimskiego i odwiedzających go turystów;
  Ponadto osiągnięte zostaną dodatkowe cele:
  – wzmocnienie konkurencyjności ZOZ, jego marki i prestiżu;
  – zwiększenie efektywności energetycznej ZOZ;
  – ograniczenie kosztów zużycia energii elektrycznej;
  – zmniejszenie emisji CO2.

  Realizacja celów projektowych przyczyni się także do rozwoju społeczno-gospodarczego regionu poprzez poprawę, wzrost i wyrównanie dostępu mieszkańców do wysokiej jakości usług medycznych, w tym ratownictwa medycznego. Zdrowsze życie mieszkańców to wyższy PKB, mniejsze wydatki publiczne z tytułu zasiłków, rent itd. Dostęp do usług zdrowotnych to także większa atrakcyjność regionu jako miejsca do życia i inwestycji. Ww. cele projektu są spójne z IX osią priorytetową POIiŚ 2014-2020

  W projekcie planowane jest zastosowanie następujących instrumentów przekazu informacji i promocji:
  1.Tablica informacyjna i pamiątkowa – w momencie rozpoczęcia prac w miejscu realizacji inwestycji postawiona zostanie tablica informacyjna, która po zakończeniu prac inwestycyjnych zostanie zastąpiona stałą tablicą pamiątkową; umieszczone będą w miejscu powszechnie dostępnym.
  2.Naklejki/nalepki – na każdym elementów zakupionej infrastruktury.
  3.Informacja na stronie www Beneficjenta – bezpłatnie.
  Promocja realizowana będzie zgodnie z umową o dofinansowanie

  Wartość projektu : 3 206 107,38 PLN.
  Wartość dofinansowania : 2 725 191,27 PLN

  Planowany termin zakończenia prac- czerwiec 2018 r.

  Formularz zgłaszania informacji o podejrzeniach wystąpienia nieprawidłowości i nadużyć finansowych w ramach całego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

  W celu składania zawiadomień w przypadku podejrzenia o zmowę przetargową należy wypełnić formularz dostępny pod linkiem:
  http://konkurencja.uokik.gov.pl/zglos-zmowe-przetargowa

 • Małopolski Regionalny Program Operacyjny

  Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013.

  Wartość całkowita projektu: 1 364 165 zł

  Wartość dofinansowania w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 1 023 123,75 zł

  Zintegrowany system informatyczny wspomagający zarządzanie w Zespole Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu w zakresie e-usług publicznych – w ramach działania 1.2 Rozwój społeczeństwa informacyjnego.

  W ramach programu Fundusze Europejskie dla Małopolski Zespół Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu przystąpił do realizacji projektu informatyzacji pt: „Zintegrowany system informatyczny wspomagający zarządzanie w Zespole Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu w zakresie e-usług publicznych”.

  Cel projektu:

  Celem głównym projektu jest budowa systemu informatycznego udostępniającego e-usługi w zakresie ochrony zdrowia na terenie powiatu oświęcimskiego, mającego za zadanie podniesienie jakości usług świadczonych przez ZOZ w Oświęcimiu. Jakość usług zostanie podniesiona poprzez skrócenie czasu obsługi pacjenta oraz przez udostępnienie usług on-line, umożliwiających zarejestrowanie się do poradni czy też otrzymanie wyników badań bez konieczności wychodzenia z domu.

  Przebudowa pawilonu głównego Szpitala Powiatowego w Oświęcimiu dla potrzeb Bloku Operacyjnego i Centralnej Sterylizatorni w ramach Osi Priorytetowej 6. Spójność wewnątrzregionalna 6.3. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, w tym socjalnego i zdrowotnego, Schemat A Ochrona Zdrowia Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013

  Cele projektu

  Celem ogólnym projektu jest poprawa stanu zdrowia mieszkańców powiatu, wyrażająca się poprzez:

  • zmniejszenie wskaźnika śmiertelności;
  • zmniejszenie liczby zgonów wywołanych przez przyczyny zewnętrzne;
  • skrócenie okresu rekonwalescencji pacjentów;
  • zmniejszenie ilości rent wypłaconych z powodu niezdolności do pracy.

  Bezpośrednim celem projektu jest wzrost dostępności i poprawa jakości usług medycznych.

  Rezultaty projektu

  Rezultaty projektu wyrażają się w trzech płaszczyznach. Po pierwsze będą to dodatkowe procedury medyczne, które ZZOZ będzie w stanie zrealizować dzięki realizacji projektu. Szacujemy, że Szpital wykona na bloku 431 dodatkowych zabiegów (niemożliwych dotychczas do wykonania na starym sprzęcie lub zbyt ciasnych salach operacyjnych). Będą to:

  • zabiegi ortopedyczne na sali aseptycznej (224),
  • zabiegi laparoskopowe (112),
  • urazy wielonarządowe (11)
  • i zabiegi ginekologiczne laparoskopowe (84).

  Po zakończeniu realizacji projektu wszyscy pacjenci Bloku Operacyjnego będą leczeni nowym sprzętem medycznym. Dlatego też wskaźnik „Potencjalna liczba badań medycznych wykonanych zakupionym sprzętem” szacujemy po realizacji projektu na 2716.

  Na „liczbę pacjentów korzystających z infrastruktury będącej przedmiotem projektu” składają się dwie zasadnicze grupy. Są to pacjenci Bloku Operacyjnego, oraz pacjenci korzystający w sposób pośredni z Centralnej Sterylizacji.

  Oddziaływanie projektu

  Oddziaływanie projektu wyrazi się poprzez redukcję tempa wzrostu wskaźnika śmiertelności lokalnej populacji. Biorąc pod uwagę starzenie się społeczeństwa oraz obecną fazę cyklu demograficznego redukcja śmiertelności w wartościach globalnych wydaje się niemożliwa.

  Opis projektu

  Projekt polega na adaptacji niewykorzystywanych obecnie pomieszczeń na parterze i w budynku Pawilonu Głównego Szpitala na potrzeby Bloku Operacyjnego i Centralnej Sterylizatorni (pod Blokiem Operacyjnym). W efekcie zostanie zmodernizowane 995,4m2. powierzchni Szpitala. Ponadto Projekt obejmuje zakup nowoczesnego sprzętu medycznego (liczba zakupionego sprzętu medycznego – 150 szt.) a także wyposażenia niezbędne do prawidłowego funkcjonowania.

  Planowany zakres projektu umożliwi dostosowanie kluczowych obszarów działalności Szpitala (Blok operacyjny i Centralna Sterylizacja) do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 roku oraz potrzeb pacjentów.

  Blok Operacyjny

  Spełnienie przez zespół operacyjny szczególnych warunków sanitarnych możliwe jest jedynie w przypadku właściwego rozplanowania architektonicznego zespołu (rozkład i wielkość pomieszczeń w tym szczególnie sal operacyjnych, układ komunikacyjny) oraz zastosowania odpowiednich rozwiązań instalacyjnych. Dlatego też konieczne jest powiększenie powierzchni użytkowej obecnie funkcjonującego Bloku. Można tego dokonać wyłącznie poprzez przeniesienie Bloku do nowej lokalizacji.

  Zespół operacyjny usytuowany zostanie na parterze głównego budynku ZZOZ. Składać się będzie z 3 sal operacyjnych, co łącznie z pozostałymi pomieszczeniami i komunikacją wewnętrzną daje powierzchnię blisko 500 m2. Nowa lokalizacja charakteryzować się będzie lepszą komunikacją z SOR, Izbą Przyjęć, Centralną Sterylizacją, OIOM.

  Pod względem ekonomicznym, a także pod względem technicznym i moralnym aparatura medyczna na Bloku Operacyjnym jest zużyta w ponad 93%. Przekłada się to bezpośrednio na jakość świadczonych usług, ich zakres oraz bezpieczeństwo pacjenta. Dlatego też w ramach przedmiotowego projektu konieczna jest wymiana przestarzałych i niesprawnych urządzeń.

  Centralna Sterylizatornia

  Obecnie sterylizatornia funkcjonuje na dwóch poziomach. Takie usytuowanie sterylizatorni jest bardzo dużym utrudnieniem, jeżeli chodzi o organizację pracy sterylizatorni, jak również pod względem dostarczania materiału przeznaczonego do wyjałowienia. Nowe rozwiązania funkcjonalne umożliwią docelowo spełnienie wymogów dotyczących sterylizacji z podziałem na trzy strefy ze śluzami fartuchowo-umywalkowymi. Nowa inwestycja pozwoli wykonywać zabiegi medyczne bez obawy niedoboru sterylnych materiałów i narzędzi medycznych oraz ograniczy do minimum prawdopodobieństwo wystąpienia zakażenia. Zaprojektowany układ pomieszczeń Centralnej Sterylizatorni wymusza jednokierunkowy obieg sprzętu przez trzy strefy pomieszczeń tj. brudną, czystą, sterylną. Na wybór technologii oraz rozwiązań funkcjonalnych rzutują w głównej mierze wymogi przepisów prawa, oraz wymagania stawiane świadczeniodawcom przez NFZ.

  Przedmiotowy projekt niewątpliwie będzie innowacyjny w skali powiatu. Za jego innowacyjnym charakterem przemawia: możliwość wykonania większej liczby operacji w krótszym czasie (innowacja procesowa), lepsza organizacja pomieszczeń Szpitala (funkcjonalna lokalizacja Centralnej Sterylizatorni w stosunku do Bloku Operacyjnego – innowacja procesowa), skrócenie czasu rekonwalescencji i hospitalizacji (mniej zakażeń pooperacyjnych), wprowadzenie do asortymentu świadczonych usług nowych zabiegów (innowacja produktowa). Centralna Sterylizatornia będzie usytuowana bezpośrednio pod Blokiem Operacyjnym.

  Realizacja projektu

  W Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej ukończono prace związane z realizacja projektu: „Przebudowa Pawilonu Głównego Szpitala Powiatowego w Oświęcimiu dla potrzeb bloku operacyjnego i centralnej sterylizatorni” w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013.

  Umowa nr MRPO.06.03.01-12-102/08-00-IXA/FE/4473/08, zawarta w dniu 30 grudnia 2008 roku, pomiędzy Zarządem Województwa Małopolskiego a Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu, obejmowała wykonanie robót budowlanych oraz wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną. Całkowita wartość projektu wynosiła 13.574.416,00 (trzynaście milionów pięćset siedemdziesiąt cztery tysiące czterysta szesnaście) złotych, w tym całkowite wydatki kwalifikowane 13.571.976,00 (trzynaście milionów pięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt sześć) złotych. Dofinansowanie pochodzące ze środków dotacji, w wysokości 60 %, wyniosło 8.143.186,00 (osiem milionów sto czterdzieści trzy tysiące sto osiemdziesiąt sześć) złotych. Wkład własny, w wysokości 40 %, wyniósł 5.428.790,00 (pięć milionów czterysta dwadzieścia osiem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt) złotych, w tym środki Starostwa Powiatowego w wysokości 4.999.916,00 (cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć dziewięćset szesnaście) złotych, a środki ZZOZ 428.874,00 (czterysta dwadzieścia osiem tysięcy osiemset siedemdziesiąt cztery). Projekt realizowano od 01 lipca 2009 r. do 30 czerwca 2010 r. Roboty budowlane trwały od 01 lipca 2009 r. do 28 lutego 2010 r. Odbioru robót budowlanych dokonano 15 marca 2010 roku. W czerwcu 2010 r. ukończono proces doposażenia Bloku Operacyjnego i Centralnej Sterylizatorni w niezbędny sprzęt i aparaturę medyczną.

  Projekt obejmował przebudowę pomieszczeń głównego pawilonu szpitala oraz niezbędnych elementów infrastruktury. Polegał na adaptacji pomieszczeń byłej kuchni i apteki na Blok Operacyjny, oraz adaptacji piwnic na Centralną Sterylizatorni.

  Przebudowa miała na celu optymalizację rozwiązań tak, aby zapewnić sprawne funkcjonowanie szpitala. Nowopowstały trakt operacyjny jest łatwo skomunikowany ze Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym oraz Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii, tworząc platformę ratującą życie.

  Blok operacyjny posiada trzy nowoczesne sale operacyjne, salę wybudzeń oraz zaplecze. Wyposażony został w instalacje klimatyzacji i wentylacji mechanicznej, gazów medycznych a także inne instalacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania.

  W ramach tej inwestycji blok operacyjny został wyposażony w nowoczesny sprzęt i aparaturę: kolumny anestezjologiczne, kolumny chirurgiczne ogólne, kolumnę chirurgiczną ortopedyczną, sufitowe bezcieniowe dwugłowicowe lampy operacyjne wraz z instalacją do podłączenia kamery, lampy zabiegowe, aparaty do znieczulania pacjenta z respiratorem, monitorem parametrów życiowych i analizatorem gazów anestetycznych, wózki anestezjologiczne, negatoskopy cyfrowe, urządzenia do ogrzewania i przetaczania płynów infuzyjnych, zestaw reanimacyjny, defibrylator, bronchoskop, aparat RTG z ramieniem C, elektrokoagulator, elektrokoagulator wewnątrzbrzuszny, elektrokoagulator z przystawką argonową, zestaw do videolaparoskopii, zestaw do videoartroskopii.

  Ponadto sala wybudzeń została wyposażona w:

  • monitory pooperacyjne zapewniające odczyt EKG NIBP, SaO2, temperatury,
  • zestaw reanimacyjny: defibrylator z możliwością wykonania kardiowersji i stymulacji zewnętrznej na wózku anestezjologicznym, butle tlenowe, zestaw do intubacji, kapnograf,
  • respirator z możliwością regulacji stężenia tlenu w zakresie od 21 – 100 %,
  • zestaw nadłóżkowy z systemem szynowy z montażem dla 4 stanowisk,
  • łóżka wybudzeniowe,
  • wózki do transportu chorych,
  • urządzenia do ogrzewania pacjenta.

  Wraz z wykonaniem bloku operacyjnego, zostały zmodernizowane windy szpitalne, w tym jedna służąca tylko do transportu chorych na blok operacyjny.

  Bezpośrednio pod traktem operacyjnym, w poziomie piwnic, zlokalizowana została centralna sterylizatornia dla całego szpitala, powiązana windami towarowymi (czystą i brudną) z traktem operacyjnym. W celu wykonania Centralnej Sterylizatorni zostało wykonane podbijanie fundamentów oraz pogłębienie poziomu posadzki w piwnicach, drenaż opaskowy oraz izolacja ścian fundamentowych.

  Centralna Sterylizatornia została wyposażona w instalacje klimatyzacji i wentylacji mechanicznej, instalację sprężonego powietrza, stację uzdatniania wody, itp. W ramach projektu wyposażono między innymi w następujący sprzęt:

  • myjnię – dezynfektory wraz z wyposażeniem,
  • suszarkę,
  • myjnię ultradźwiękową,
  • sterylizatory parowe z własną wytwornicą pary wraz z wyposażeniem,
  • sterylizator niskotemperaturowy z aeratorem, abatorem i czujnikami CO,
  • meble ze stali kwasoodpornej,
  • zgrzewarki, obcinarki, pistolety na sprężone powietrze, lupę podświetlaną, itp.

  Nowe rozwiązania funkcjonalne umożliwiły docelowo spełnienie wymogów dotyczących sterylizacji, z podziałem na trzy strefy ze śluzami fartuchowo – umywalkowymi. Układ pomieszczeń oraz przyjęta technologia wymuszają jednokierunkowy obieg sprzętu przez strefy pomieszczeń: brudną, czystą i sterylną. Nowa sterylizacja pozwoli wykonywać zabiegi medyczne bez obawy niedoboru sterylnych materiałów i narzędzi medycznych oraz ogranicza do minimum prawdopodobieństwo wystąpienia zakażeń szpitalnych.

  Uruchomienie nowoczesnej sterylizatorni pozwoliło na wdrożenie systemu postępowań z materiałami do sterylizacji, a następnie odbioru sterylizowanych wyrobów medycznych, co w efekcie ma bezpośredni wpływ na poprawę jakości świadczeń usług medycznych w szpitalu powiatowym w Oświęcimiu.

  Tło i uzasadnienie konieczności realizacji projektu

  Odpowiedzialność za utrzymanie mieszkańców powiatu w dobrym zdrowiu spoczywa na Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu, stanowiącym trzon służby zdrowia w powiecie. Główną przyczynę zgonów mieszkańców powiatu oświęcimskiego stanowią choroby układu krążenia (40,35 zgonów na 10 tys. os. w 2006 r.) oraz nowotwory (23,7 na 10 tys. os. w 2006 r.).Trzecią przyczynę zgonów stanowią przyczyny zewnętrzne (4,90 na 10 tys. os.).Jednocześnie w powiecie notuje się coraz wyższy wskaźnik zgonów. Zarówno w 2005 jak i w 2006r. liczba zgonów w powiecie na 10 tys. mieszkańców była wyższa niż w województwie. Powiat charakteryzuje niekorzystna struktura demograficzna: osoby w wieku poprodukcyjnym stanowią aż 15,80% populacji (w woj.: 14,92%).

  Głównym problemem Zespołu jest bardzo zły stan techniczny kluczowych obszarów funkcjonowania ZZOZ, to jest Bloku Operacyjnego i sterylizacji.

  Obecnie sterylizatornia funkcjonuje na dwóch poziomach. Zajmuje pomieszczenia na strychu – przystosowane do sterylizacji gazowej, oraz na parterze, gdzie zaadaptowane zostały pomieszczenia po kuchni mlecznej, w której uruchomiono odcinek sterylizacji parowej. Usytuowanie sterylizatorni na dwóch poziomach jest bardzo dużym utrudnieniem, jeżeli chodzi o organizację pracy sterylizatorni, jak również pod względem dostarczania materiału przeznaczonego do wyjałowienia. Sprzęt służący do sterylizacji jest wyeksploatowany.

  Blok Operacyjny nie jest dostosowany do wymogów prawa. Sale operacyjne są zbyt małe, układ architektoniczny uniemożliwia rozdzielenie dróg czystych i brudnych. Funkcjonujący system klimatyzacji i wentylacji jest nieefektywny, ponadto uniemożliwia zapewnienie aseptyczności bloku. Aparatura będąca na wyposażeniu Bloku pod względem ekonomicznym jest zużyta w ponad 93%. Stopień zużycia wielu jednostek aparaturowych pomimo dbałości o utrzymanie ich w sprawności użytecznej cechuje duża awaryjność, brak technologicznie nowych opcji niejednokrotnie nie tylko utrudnia wykonanie zabiegów podstawowych ale wręcz uniemożliwia wykonanie niektórych procedur wymaganych i finansowanych przez NFZ. W efekcie zmniejszeniu ulega liczba wykonywanych zabiegów.

  Wynikiem wskazanych dysfunkcji jest malejąca dostępność usług medycznych w obszarze bezpośrednio związanym z ratowaniem życia i zdrowia mieszkańców powiatu. Zły stan Bloku Operacyjnego i brak sterylizacji na właściwym poziomie skutkuje obniżeniem efektywności funkcjonowania większości oddziałów ZZOZ w Oświęcimiu.

  Problemy Szpitala dotkliwie odczuwają pacjenci, którzy mają ograniczony dostęp do usług medycznych. Sprawia to, że często tygodniami czekają na termin operacji, bezradnie patrząc na rozwój choroby. Brak właściwej dostępności usług medycznych w powiecie zmusza pacjentów do szukania pomocy w odległych miejscowościach (co dla wielu z nich jest zbyt skomplikowane) lub w prywatnej służbie zdrowia (na co większości społeczeństwa nie stać).

  Świadczenia medyczne realizowane w oparciu o efekty projektu są finansowane ze środków publicznych. ZZOZ posiada kontrakt z NFZ o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – działania realizowane w projekcie mieszczą się w zakresie działalności finansowanej ze środków publicznych.

  Sprzęt kupowany w ramach projektu to typowe wyposażenie nowoczesnego Bloku Operacyjnego i Centralnej Sterylizatorni. 100% usług wykonywanych na zakupionej w ramach projektu aparaturze medycznej podlega finansowaniu w ramach NFZ. ZZOZ posiada kadrę specjalistów gwarantujący właściwe wykorzystanie sprzętu (szczegółowe informacje w studium wykonalności projektu). Projekt jest zgodny ze Strategią Rozwoju Województwa na lata 2007–2013 (cel strategiczny nr 2, cel pośredni dla obszaru V, kierunek V.1 Rozwój profilaktyki i ochrony zdrowia, działanie: zmniejszenie różnic w dostępie do świadczeń zdrowotnych) oraz Narodowym Programem Zdrowia 2007-2015 (cel 3 i 5).

  Trwałość projektu

  Właścicielem obiektów po zakończeniu realizacji projektu będzie nadal Powiat Oświęcimski. Szpital w Oświęcimiu będzie właścicielem wyposażenia obiektu oraz urządzeń medycznych.

  Po zakończeniu realizacji projektu jego własność nie zostanie przekazana na rzecz innej jednostki. ZZOZ będzie podmiotem odpowiedzialnym za eksploatację majątku powstałego w ramach realizacji projektu (będzie również odpowiedzialny za zarządzanie projektem w okresie co najmniej 5 lat od chwili zakończenia – wszystkie przesłanki świadczą o tym, że będzie on funkcjonował nawet przez kilkadziesiąt lat). Zespół powołany został na czas nieoznaczony, nie zachodzą przesłanki świadczące o tym, aby miał zawiesić swoją działalność w jakimkolwiek najbliższym terminie. Zespół zobligowany jest ponadto do przeprowadzania systematycznych badań i kontroli aparatury medycznej z częstotliwością wynikającą z rodzaju tejże aparatury i wskazań producentów. Powinno to w zdecydowany sposób przedłużyć żywotność sprzętu, a co za tym idzie długotrwałość projektu – zgodnie z normami i kryteriami obowiązującymi w Unii Europejskiej. Szpital posiada przejrzystą strukturę organizacyjną – typu funkcjonalnego – co pozytywnie wpływa na ograniczenie ewentualnych konfliktów kompetencyjnych. Posiada również wysokospecjalistyczną kadrę lekarzy, którzy będą w stanie osiągnąć cele projektu.

  Specjalnie na potrzeby przedmiotowego projektu został powołany zespół składający się z pracowników Szpitala którego celem będzie wzorowe przeprowadzenie inwestycji. Zespół posiada przejrzystą politykę finansową. Nawet ujemny wynik finansowy nie może być podstawą do zaprzestania działalności – co gwarantuje trwałość projektu. Na rynku funkcjonuje wiele firm budowlanych, które podejmą się przeprowadzenia robót. Nie przewiduje się problemu z dostępnością aparatury – sprzęt medyczny spełniający zakładane parametry jest dostępny w sprzedaży i oferowany przez wielu producentów.

  Projekt inwestycyjny generuje dodatnie przepływy pieniężne z działalności operacyjnej. Ich źródłem są nowe procedury medyczne, o które będzie można poszerzyć asortyment świadczonych usług, oraz redukcje nieefektywnie ponoszonych obecnie kosztów.

  Gwarantem trwałości finansowej projektu jest również Powiat Oświęcimski, który jest odpowiedzialny za sytuację zdrowotną w powiecie i jako organ założycielski wspiera finansowo działalność ZZOZ. Z uwagi na niekomercyjny charakter przedsięwzięcia organ założycielski zabezpieczył środki na wkład własny i na prefinansowanie projektu.

  Zespół posiada przejrzystą, stabilną politykę finansową, a jego działalność jest uwarunkowana jasno sprecyzowanymi aktami prawnymi, co gwarantuje trwałość finansową projektu. Również fakt, iż posiada środki na zabezpieczenie wkładu własnego oraz na prefinansowanie projektu gwarantuje pełną i terminową realizację inwestycji.

  LINK DO FORMULARZA ZGŁASZANIA INFORMACJI O PODEJRZENIACH WYSTĄPNIENIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI I NADUŻYĆ FINANSOWYCH

 • Wykonane projekty (wybrane)

  1. „Modernizacja Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii ZZOZ”.

  Inwestor – Powiat Oświęcimski

  Zakres: roboty budowlane instalacje elektroenergetyczne instalacje teletechniczne instalacje wentylacji i klimatyzacji gazy medyczne instalacje co, ciepła wentylacyjnego i pary instalacje wewnętrzne wod.kan. węzeł cieplny para-woda dla potrzeb wentylacji wraz z przyłączem

  Termin realizacji: styczeń 2008 do grudzień 2008;

  Data zawarcia umowy – 21 grudnia 2007r.

  Wartość 4 938 900,59 brutto

  1. Dostawa i montaż kolumn anestezjologicznych w ilości 8 szt. dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Opieki Medycznej.

  Inwestor – Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu

  Źródło finansowania – dotacja Powiatu Oświęcimskiego

  Zakres – dostawa i montaż 8 szt. kolumn anestezjologicznych

  Realizacja zadania i wydatkowanie środków nastąpi w terminie do dnia 10 grudnia 2008r.

  Umowa z 28.07.2008

  Wartość robót: 247 798,4 brutto

  1. Modernizacja pralni pod potrzeby Oddziału Wewnętrznego (2003)

  Inwestor – Powiat Oświęcimski: 280 785 zł

  całość: 853 674,76 zł

  1. Przebudowa II piętra pawilonu III dla potrzeb pododdziału udarowego wraz z projektem budowlanym (2006/2007).

  Inwestor – Powiat Oświęcimski: 463 251,21 zł

  środki własne: 323 050,36 zł

  razem: 786 301,57 zł

  Roboty budowlano-montażowe mające na celu przystosowanie pomieszczeń dla potrzeby pododdziału udarowego : wyburzenia, wykonanie nowych ścian, podłóg, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, instalacja wentylacji i klimatyzacji, instalacje sanitarne i wod-ka, instalacje elektryczne, roboty wykończeniowe- powierzchnia 467,41 m2. Realizacja: 2006/2007

  1. Modernizacja oddziałów Szpitala Powiatowego Oddziału Chirurgii Dziecięcej i Oddziału Urazowo-Ortopedycznego (2005/2006 r.).

  Powiat Oświęcimski: 239 841 zł

  środki własne: 34 966,90 zł

  środki UE : 1 193 839,57

  Razem: 1 468 647,47

  1. Program polityki zdrowotnej pt: „Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-naczyniowego na lata 2006-2008

  Ministerstwo Zdrowia: 147 897,54 zł

  środki własne: 16 433,06 zł

  razem: 164 330,60 zł

  W ramach programu została zakupiona aparatura medyczna: defibrylator, respirator, kardiomonitory, aparaty do monitorowania ciśnienia tętniczego oraz EKG.

  1. Zakup ambulansu sanitarnego (rok 2007.

  Wojewoda Małopolski: 299 999,99 zł

  1. Zakup ambulansu sanitarnego (2006)

  Rezerwa celowa Budżetu Państwa: 250 000 zł

  całość: 253 479,60 zł

  1. Zakup karetki typu reanimacyjnego wraz z wyposażeniem (2005)

  Powiat Oświęcimski: 249 174 zł

  całość: 256 195,68 zł

  1. Zakup aparatury medycznej i podział na strefy p.p. szpitala w ramach dotacji na wsparcie działań restrukturyzacyjnych w ochronie zdrowia (2005/2006)

  Budżet Państwa: 979 566,91 zł

  Powiat Oświęcimski: 57 114,95 zł

  środki własne: 270 663,06 zł

  razem: 1 307 344,92 zł

 • SOR wraz z modernizacją lądowiska dla helikopterów

  Projekt „Przebudowa i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z modernizacją lądowiska dla helikopterów ZZOZ Oświęcim” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

  Wartość projektu : 5 121 356,64 PLN

  Inwestycja „Przebudowa i wyposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z modernizacja lądowiska ZZOZ Oświęcim”wykonana została w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko , priorytet XII Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia , działanie 12.1 Rozwój systemów ratownictwa medycznego.

  Prace wykonane były w dwóch etapach :

  I etap : Przebudowa lądowiska dla helikopterów służącego dostępności dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w ZZOZ Oświęcim” był realizowany w terminie od 7.07.2010 do 12.11.2011 przez firmę Inwest – Bud Zbigniew Adamczowski 34‑100 Wadowice Ul. Sadowa 33. Dokumentacje projektowa wykonała Firma Projektowa mgr Janusz Książek 43-316 Bielsko-Biała Ul. Doliny Miętusiej 27/46

  II etap „Przebudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego ZZOZ Oświęcim wraz z wyposażeniem w celu dostosowania do obowiązujących przepisów prawa” był realizowany w terminie od 1.03.2011 do 31.10.2011 przez firmę Firma Budowlana KOMABUD Kowalski, Mazur Spółka Jawna, Oświęcim ul. Ceglana 3. Dokumentacja projektowa wykonała Pracownia Projektowa ARCHITEKT mgr inż. Halina Piotrowska- Hirszberg, 40- 026 Katowice, ul. Wojewódzka 25/15

  Nadzór inwestorski pełnił Mieczysław Wiśniewski zamieszkały w Jawiszowicach, ul. Kusocińskiego 21 prowadzący działalność pod nazwą Jawiszowickie Biuro Projektowania Robót Budowlanych i Biuro Obrotu Nieruchomościami „WIMAG” , Jawiszowice, ul. Kusocińskiego 21

  Nowoczesne lądowisko spełnia obecnie obowiązujące wymogi w zakresie wielkości płyty lądowiska i jego oświetlenia. Umożliwia to prawidłową obsługę śmigłowców sanitarnych w porze dziennej i w nocy.

  W ramach projektu wykonano:

  • pole wzlotów – strefę podejścia końcowego i startu,
  • strefę przyziemienia i wzlotu,
  • drogę dojazdową,
  • odwodnienie lądowiska i drogi dojazdowej,
  • oświetlenie lądowiska i drogi dojazdowej,
  • wyposażenie lądowiska,
  • oznakowanie lądowiska,
  • instalacja oświetlenia przeszkodowego,
  • przebudowa oświetlenia ulicznego na fragmencie ul. Wysokie Brzegi.

  Lądowisko zostało zarejestrowane w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego 15 czerwca 2011 roku decyzją ULC-LTL-1/511-0050/03/11.

  Szpitalny Oddział Ratunkowy został wykonany na parterze Pawilonu Głównego , w miejscu dawnego oddziału . Oddział bezpośrednio połączony jest z Izbą Przyjęć. Oddział posiada kryty podjazd dla karetek z którego prowadzą dwa wejścia, jedno do obszaru segregacji medycznej, rejestracji i przyjęć a drugie do pomieszczenia dekontaminacji.

  Obszar przyjęć i segregacji medycznej umożliwia jednocześnie przyjęcie czterech osób.

  W bezpośrednim sąsiedztwie zlokalizowano stanowisko dysponenta. Obszar resuscytacyjno-zabiegowy składa się z jednej sali z dwoma stanowiskami, zlokalizowany w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru segregacji medycznej. W dobudowanej części wykonano dwa stanowiska intensywnej terapii wraz ze stanowiskiem pielęgniarskim.

  Obecna sala zabiegowa i gipsownia zostały przeprojektowane tak, aby zapewnić wygodny wjazd pacjenta poprzez pomieszczenie przygotowania pacjenta. Wykonano pomieszczenie przygotowania lekarzy, sale opatrunków gipsowych. W skład obszaru obserwacji wchodzi sala z czterema łóżkami i stanowiskiem pielęgniarskim.

  Obszar konsultacyjny to pomieszczenie podzielone systemem parawanów na trzy stanowiska oraz dodatkowy gabinet badan lekarskich.

  Wykonano także pomieszczenie wstępnej diagnostyki a także zaplecze socjalno-gospodarcze dla pracowników.

  Powierzchnia użytkowa oddziału wynosi 764 m² .

  W ramach inwestycji zakupiono i zamontowano nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną, między innymi: kolumnę anestezjologiczną i chirurgiczną, panele nadłóżkowe, aparaty do zabiegów elektrochirurgicznych, aparat do znieczulania ogólnego, lampy operacyjne i zabiegowe, pompy infuzyjne, stoły zabiegowe, strzykawki automatyczne, wózki reanimacyjne, pompy anestetyczne, aparaty do powierzchniowego ogrzewania pacjentów, negatoskop cyfrowy, negatoskopy, ssaki elektryczne, stół operacyjny, aparat usg, fotel ginekologiczny, kozetki, aparaty do ogrzewania płynów infuzyjnych, aparaty do szybkiego przetaczania płynów, monitor parametrów życiowych pacjenta, respiratory, zestaw do trudnej intubacji, aparat ekg, aparaty do mierzenia ciśnienia, wózki do przewożenia chorych.

  LINK DO FORMULARZA ZGŁASZANIA INFORMACJI O PODEJRZENIACH WYSTĄPNIENIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI I NADUŻYĆ FINANSOWYCH