Ratownik medyczny na SOR
4 czerwca 2019
Specjalista ds. zamówień publicznych
11 września 2019

Konkurs na udzielanie kompleksowych świadczeń zdrowotnych w zakresie świadczeń lekarskich w II Oddziale Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Chorób Płuc.

I. Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. działalności leczniczej ( t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2190 ) ogłasza konkurs na udzielanie:

  • kompleksowych świadczeń zdrowotnych w zakresie świadczeń lekarskich w II Oddziale Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Chorób Płuc.

II. Termin rozpoczęcia i czas trwania umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych:

  • 01.07.2019 r. – 31.01.2021 r.

III. Informacje o warunkach konkursu, formularz ofert oraz projekt umowy udostępnione
są w siedzibie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu, ul. Wysokie Brzegi 4,
Dział Kadr pok. 25 tel. 33 84 48 293 oraz na stronie internetowej: www. szpital.oswiecim.pl;

IV. Szacowana wartość zamówienia wynosi 500.000,- zł.

V. Kryterium oceny:

Cena (80%); Dostępność (20%)

VI. Miejsce i termin składania ofert:

Zespół Opieki Zdrowotnej ul. Wysokie Brzegi 4, sekretariat do dnia 19.06.2019 r. r.
do godz. 13.00;

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie opisanej w sposób wskazany w Regulaminie konkursów ofert ZOZ w Oświęcimiu dostępnym na stronie www.szpital.oswiecim.pl;

Oferty na udzielanie świadczeń zdrowotnych zostaną otwarte w dniu 19.06.2019 r.
w siedzibie ZOZ w Oświęcimiu o godz. 14.00.

VII. Oferent jest związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

VIII. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu, przesunięcia terminu składania ofert oraz przesunięcia terminu rozstrzygnięcia postępowania w przypadku konieczności uzupełnienia dokumentów przez oferenta.

IX. W toku postępowania konkursowego Oferent, którego interes prawny doznał uszczerbku, ma prawo do składania protestów do Komisji Konkursowej w terminie 7 dni roboczych
od dnia dokonania zaskarżonej czynności, nie później jednak niż do dnia rozstrzygnięcia konkursu. Oferent ma prawo złożenia odwołania do Dyrektora ZOZ w Oświęcimiu
w terminie 7 dni od ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu.

Załącznik