Ogłoszenie o zatrudnieniu
19 czerwca 2020
Konkurs: Wykonywanie medycznych czynności ratunkowych przez ratownika medycznego/ ratownika medycznego posiadającego uprawnienia do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych w Zespołach Wyjazdowych Ratownictwa Medycznego ZOZ w Oświęcimiu. Wyniki
25 sierpnia 2020

Oświęcim, dn. 10.08.2020 r.

DYREKTOR  ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ

w Oświęcimiu ,ul. Wysokie Brzegi 4

tel. (033) 84 48 267 fax. (033) 84 23 742

 

I. Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 295) ogłasza konkurs na :

– wykonywanie medycznych czynności ratunkowych przez ratownika medycznego w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym;  wymagana karta przebiegu doskonalenia zawodowego Ratowników Medycznych.

II. Termin rozpoczęcia i czas trwania umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych:

–    od 01.09.2020 r.  do 31.12.2021 r.

III. Informacje o warunkach konkursu, formularz ofert oraz projekt umowy udostępnione
są w siedzibie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu, ul. Wysokie Brzegi 4,
Dział Kadr pok. 25 tel. 33 84 48 293 oraz na stronie internetowej:  www. szpitaloswiecim.pl;

IV. Szacowana wartość zamówienia wynosi 30.000,- zł.

V. Kryterium oceny:

Cena (80%);     Dostępność (20%)

VI. Miejsce i termin składania ofert:

Zespół Opieki Zdrowotnej ul. Wysokie Brzegi 4, sekretariat do dnia  24.08.2020 r.
do godz. 13.00;

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie opisanej w sposób wskazany w Regulaminie konkursów ofert ZOZ w Oświęcimiu dostępnym na stronie www.szpital.oswiecim.pl;

Oferty na udzielanie świadczeń zdrowotnych zostaną otwarte w dniu  24.08.2020 r.
w siedzibie ZOZ w Oświęcimiu o godz. 14.00.

VII. Oferent jest związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

VIII. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu, przesunięcia terminu składania ofert oraz przesunięcia terminu rozstrzygnięcia postępowania w przypadku konieczności uzupełnienia dokumentów przez oferenta.

IX. W toku postępowania konkursowego Oferent, którego interes prawny doznał uszczerbku, ma prawo do składania protestów do Komisji Konkursowej w terminie 7 dni roboczych
od dnia dokonania zaskarżonej czynności, nie później jednak niż do dnia rozstrzygnięcia konkursu. Oferent ma prawo złożenia odwołania do Dyrektora ZOZ w Oświęcimiu
w terminie 7 dni od ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu.