Konkurs Ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej
1 stycznia 2019
Ratownik medyczny na SOR
4 czerwca 2019

Oświęcim,  dnia 07.03.2019

Ogłoszenie

Działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej              (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 2190 z póź. zm.) Zespół Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu ogłasza konkurs na Wykonywanie medycznych czynności ratunkowych przez Ratownika Medycznego

 oraz  Ratownik Medyczny z uprawnieniami do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych
w  Zespołach Ratownictwa Medycznego

I. Przedmiot zamówienia.
1.Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie  medycznych czynności ratunkowych przez  Ratownika  Medycznego oraz Ratowników Medycznych z uprawnieniami do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych w Zespołach Ratownictwa Medycznego   w Zespole  Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu, ul. Wysokie Brzegi 4

2.Za świadczenia będące przedmiotem zamówienia uważa się w szczególności:
a) zabezpieczenie osób znajdujących się w miejscu zdarzenia oraz podejmowanie działań zapobiegających zwiększeniu liczby ofiar i degradacji środowiska, w tym:
–  dokonywanie oceny stanu zdrowia osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego i    podejmowanie medycznych czynności ratunkowych do czasu przejęcia opieki przez personel SOR
–   transportowanie osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego;
–  komunikowanie się z osobą w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego i udzielanie jej wsparcia           psychicznego w sytuacji powodującej stan nagłego zagrożenia zdrowotnego:
3. Ponadto ratownik medyczny z uprawnieniami do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych może być zobowiązany do  kierowania pojazdem uprzywilejowanym w przypadku świadczeń na stanowisku  Ratownik Medyczny z uprawnieniami do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych
Świadczenia  realizowane przez Ratownika Medycznego reguluje Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym z dnia 8 września 2006 r. (t.j. Dz.U.  z 2017, poz. 2195 z póź. zm.).

II Okres obowiązywania zamówienia

Zamówienie obowiązuje w okresie od 01.04.2019 r. do  31.12.2020

III. Kwalifikacje zawodowe i inne wymagania stawiane oferentowi 
1. Oferent powinien posiadać:

– wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
– dyplom potwierdzający ukończone studia wyższe na kierunku ( specjalności)  ratownictwo medyczne lub ukończoną publiczną szkołę policealną lub niepubliczną  szkołę policealną o uprawnieniach szkoły publicznej i dyplom potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego „ratownik medyczny”
–  kartę przebiegu doskonalenia zawodowego Ratowników Medycznych lub certyfikat o ukończeniu odpowiednich kursów w zakresie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych  na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 października 2017 r. w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych ( Dz. U. z 2017, poz. 1884)
– zaświadczenie o stażu pracy w Zespołach Ratownictwa Medycznego na stanowisku Ratownik Medyczny lub  Ratownik Medyczny ratownik z uprawnieniami do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych
– zaświadczenie o  minimum dwu letnim stażu pracy na stanowisku kierowca pojazdów uprzywilejowanych – dotyczy oferentów składających ofertę na stanowisko Ratownik Medyczny  z uprawnieniami do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych
– prawo jazdy kategoria „B” lub „C”- dotyczy oferentów składających ofertę na stanowisko                             Ratownik Medyczny z uprawnieniami do prowadzenia samochodu uprzywilejowanego
–  zaświadczenie lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami uprzywilejowanym wydane przez uprawnionego lekarza – dotyczy oferentów składających ofertę na stanowisko  Ratownik Medyczny z uprawnieniami do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych
–  zaświadczenie o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym wydane przez psychologa uprawnionego do prowadzenia badań psychologicznych i orzekania w zakresie zdolności do prowadzenia pojazdów mechanicznych lub świadectwo kwalifikacyjne – dotyczy oferentów składających ofertę na stanowisko Ratownik Medyczny z uprawnieniami do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych
– zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym dotyczy oferentów składających ofertę na stanowisko Ratownik Medyczny z uprawnieniami do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych
– oświadczenie  o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie świadczeń objętych przedmiotem  zamówienia
– oświadczenie o znajomości topografii powiatu oświęcimskiego dotyczy oferentów składających ofertę na stanowisko Ratownik Medyczny z uprawnieniami do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych
– oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzaniu swoich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu

IV. Zasady udzielania świadczeń przez Ratownika Medycznego  i  Ratownika Medycznego z uprawnieniami  do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych oraz ich wycena:

 1. Świadczenia udzielane przez ratownika medycznego, ratownika medycznego pełniącego funkcję kierownika zespołu, ratownika medycznego pełniącego funkcję kierowcy udzielane są w dniach od poniedziałku do niedzieli w przedziale czasowym od godzinach od 7 00   do 1900 oraz od 1900 do 700 dnia następnego przy czym czas udzielania świadczeń przez ratownika medycznego, ratownika medycznego pełniącego funkcję kierownika zespołu  nie może planowo przekroczyć 12 godziny, oraz  w podstacji Brzeszcze od 630 do 2330 czas udzielania świadczeń przez ratownika medycznego pełniącego funkcję kierownika zespołu  i od 7 00   do 23 00 czas udzielania świadczeń przez ratownika medycznego
 2. W czasie udzielania świadczeń nie ma możliwości jednoczesnego łączenia funkcji kierownika zespołu oraz kierowcy zespołu.
 3. Udzielający zamówienia zastrzega możliwość zmiany godzin udzielania świadczeń objętych przedmiotem konkursu w zależności od zmiany potrzeb i wymogów.

V. Istotne warunki przygotowania oferty.

1. Świadczenie usług, o których mowa w pkt. I, ust.1,  specyfikacji istotnych warunkach zamówienia  odbywać się będzie przy wykorzystaniu pomieszczeń,  pojazdów, sprzętu, aparatury i materiałów medycznych  udostępnionych nieodpłatnie ,,Przyjmującemu zamówienie” przez „ Udzielającego zamówienie”.

2.,,Przyjmujący zamówienie” zobowiązuje się, że będzie korzystał z pojazdów  oraz z pomieszczeń o których  mowa  w pkt. I specyfikacji istotnych warunkach zamówienia  wraz  z wyposażeniem , sprzętem i środkami łączności tylko i wyłącznie do wykonywania świadczeń na rzecz „Udzielającego zamówienie” będących przedmiotem zamówienia.

3.,,Przyjmujący zamówienie” świadczy usługi, o których mowa w  pkt. I ust. 1 specyfikacji istotnych warunkach zamówienia w obiektach infrastruktury ,,Udzielającego zamówienie”.

4. Leki, środki opatrunkowe i inne niezbędne materiały do udzielania świadczeń , o których mowa w pkt I ust.1, specyfikacji istotnych warunków zamówienia zabezpiecza nieodpłatnie „Udzielający zamówienie”.
3. Przyjmujący zamówienie nie może być zatrudniony u udzielającego  zamówienia w ramach w ramach stosunku pracy.

5. ,,Przyjmujący zamówienie” zobowiązany jest dbać o  pojazdy, pomieszczenia oraz sprzęt i aparaturę medyczną, z której będzie korzystał w związku z realizacją świadczeń będących przedmiotem zamówienia.

6. Bieżące utrzymanie, naprawy, odnowa i konserwacja  pojazdów, pomieszczeń oraz sprzętu spoczywa na ,,Udzielającym  zamówienie”.

VI. Opis sposobu przygotowania oferty.
1. Oferent przedstawia ofertę zgodnie z wymogami określonymi w obowiązującym w ZOZ               w Oświęcimiu Regulaminie Konkursu Ofert oraz   wymogami określonymi w niniejszej specyfikacji.

2.Ofertę należy złożyć na drukach załączonych do niniejszej specyfikacji  (załącznik nr 1).

3. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie
przez osobę podpisującą ofertę.

4.Ofertę (załącznik nr 1) wraz z następującymi oświadczeniami:

 • o zapoznaniu się z warunkami konkursu ofert (załącznik nr 2) – dotyczy Ratowników Medycznych oraz  Ratowników Medycznych z uprawnieniami do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych
 • o  znajomości  topografii terenu powiatu oświęcimskiego ( załącznik nr 3)  – dotyczy  Ratowników Medycznych z uprawnieniami do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych
 • o akceptacji projektu umowy ( załącznik nr 4) – dotyczy Ratowników Medycznych oraz  Ratowników Medycznych z uprawnieniami do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych
 • o zachowaniu tajemnicy danych osobowych (załącznik nr 5 ) – dotyczy Ratowników Medycznych oraz  Ratowników Medycznych z uprawnieniami do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych
 • – oświadczenie o godzinach rozpoczynania i kończenia pracy u innych dysponentów ratownictwa medycznego ( załącznik nr 6 )- dotyczy Ratowników Medycznych oraz Ratowników Medycznych z uprawnieniami do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych
 • Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

należy umieścić w zapieczętowanej kopercie oznaczonej z danymi oferenta oraz napisem:

Konkurs ofert na wykonywanie medycznych czynności ratunkowych przez Ratownika Medycznego oraz  Ratownik Medyczny z uprawnieniami do prowadzenia pojazdów  uprzywilejowanych w  Zespołach  Ratownictwa Medycznego

VII  Kryteria oceny ofert dla   Ratownika Medycznego oraz Ratownika Medycznego z uprawnieniami do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych
1. Ocenianie kryteria i ich ranga w ocenie

Kryteria oceny Ranga Sposób oceny
Doświadczenie zawodowe- staż pracy na stanowisku Ratownik Medyczny 15% W/g wzoru
Uprawnienia 
do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych oraz           dwu letnie doświadczenia w kierowaniu pojazdami uprzywilejowanymi
15% W/g wzoru
Cena 70% W/g wzoru

2. Sposób obliczania wartości punktowej poszczególnych kryteriów

      A. Doświadczenie zawodowe na stanowisku  Ratownik Medyczny 
Sp x100 pkt.  = S  x Ranga
Sn
Gdzie :
Sp  –   staż pracy danego oferenta
Sn  –   najdłuższy staż pracy spośród wszystkich oferentów
S    –   ilość punktów uzyskanych przez oferenta

      B. Uprawnienia do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych

– oferent otrzyma 100 pkt w przypadku posiadania uprawnień do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych

Ilość punktów x ranga

      C. Cena oferty

Cnx100 pkt.  = C  x Ranga
Ck
Gdzie :
Cn  –  najniższa cena złożona w całości zamówienia
Ck  –  cena proponowana przez danego oferenta
C    –  ilość punktów uzyskanych przez oferenta

Maksymalna kwota pieniężna wydatkowana przez Zamawiającego za  świadczenia realizowane  przez;                                                                                                                                        Ratownika Medycznego/  Ratownika Medycznego pełniącego funkcję kierowcy    –  23,00 zł słownie: (dziewiętnaście złotych 00/100– za 1 godzinę 
Dodatek  dla Ratownika Medycznego pełniącego funkcję kierownika w zespole –3,00 zł słownie: (trzy złote 00/100– za 1 godzinę

Dodatkowe oceniane;

 1. Aktualne kursy doskonalące  ALS  – 2 pkt, EPLS – 1 pkt, BTLS(ITLS) – 1 pkt
 2. Dyspozycyjność  udzielana   świadczeń u oferenta  –

– do 100 godzin                    –      3  pkt
– od 101 – 150  godzin         –      7 pkt
–  od 151 godzin                   –     10 pkt

 1. Współpraca z udzielającym zamówienia  na podstawie zaświadczenia wystawionego przez Kierownika Pogotowia przy ZOZ w Oświęcimiu, w szczególności:
 1. Wiedza i umiejętności
 • Łączenie funkcji ratownika kierowcy i kierownika zespołu   – 3 pkt
 •    Łączenie funkcji ratownika medycznego i kierowcy              – 2 pkt
 •    Pełnienie funkcji  wyłącznie ratownika medycznego             – 0 pkt
 1. Dotychczasowa ilość godzin udzielania świadczeń średnio miesięcznie
 •    od 150 do 200 godzin  średnio miesięcznie           -1 0 pkt
 •   od 100   do 149 godzin średnio  miesięcznie            – 5 pkt
 •    poniżej 149 godzin    średnio miesięcznie                – 2 pkt

c)      minimum dwa lata stażu na stanowisku kierowcy pojazdów
uprzywilejowanych   – 10 pkt

       Komisja Konkursowa odrzuca ofertę:

 1. Złożoną  przez oferenta po terminie.
 2. Jeżeli zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
 3. Jeżeli cena podana przez oferenta jest wyższa, niż oczekiwana przez udzielającego zamówienie.
 4. Jeżeli oferta jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
 5. Jeżeli z oferentem została rozwiązana umowa o pracę lub inna umowa cywilno prawna.
 6. Z powodu  uzasadnionej negatywnej oceny dotychczasowej pracy lub świadczenia usług przez oferenta.

VIII. Szacowana wartość zamówienia;  2.650.000 zł

IX. Składanie ofert
Ofertę oznaczoną jak wyżej należy złożyć  w sekretariacie ZOZ w Oświęcimiu,                                       ul. Wysokie Brzegi 4 do 20.03.2019 do godziny 13 –tej.

            X. Otwarcie ofert
Otwarcie ofert nastąpi w dniu  20.03.2019 o godzinie 14-tej w siedzibie udzielającego zamówienia.

XI. Związanie ofertą
Oferent będzie związany ofertą przez 30 dni licząc od daty upływu składania ofert.

XII. Miejsce i termin udzielania informacji:
Szczegółowe informacje o warunkach konkursu ofert wraz z materiałami informacyjnymi można uzyskać:
Alicja Mazur                           – Dział Zarządzania Zasobami Ludzkimi
Magdalena Kubiczek              – Działa Zarządzania Zasobami Ludzkimi
od poniedziałku do piątku w godz. 8,00 -15,00 w siedzibie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu, ul. Wysokie Brzegi 4 I piętro, pokój 25 lub 24   telefon: (033) 8448 – 293
(033) 8448 – 289

XIII. Istotne postanowienia umowy.
A.  Załącznik nr 7

B. Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej
1. „Przyjmujący zamówienie” zobowiązany jest do ubezpieczenia się od odpowiedzialności  cywilnej za szkody wyrządzone ubezpieczonym w związku  z udzieleniem bądź zaniechaniem  udzielenia świadczeń zdrowotnych będących przedmiotem konkursu ofert na czas trwania umowy.

2.”Przyjmujący zamówienie” umowę ubezpieczenia OC zawiera najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, od którego obowiązuje umowa na udzielenie świadczeń.

3. „Przyjmujący zamówienie” zobowiązany jest do utrzymania ważnego ubezpieczenia i nie zmniejszenia jego zakresu oraz sumy ubezpieczenia przez cały okres obowiązywania umowy.

4.„Przyjmujący zamówienie” zobowiązuje się dostarczyć najpóźniej w dniu podpisania umowy „Udzielającemu zamówienie” dokument, o którym mowa w ust.1. W przypadku nie wypełnienia tego zobowiązania „Udzielający zamówienie” może rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia.

C . Wymagania w dziedzinie bhp
,,Przyjmujący zamówienie” zobowiązany jest przed rozpoczęciem realizacji  umowy do dostarczenia zaświadczenia  o odbytym przeszkoleniu w dziedzinie BHP.

D. Inne
Spośród wszystkich złożonych ofert „Udzielający zamówienie” dokona wyboru wyłącznie:  
25 oferentów

XIV .Prawo oferentów.
Oferent ma możliwość składania skarg i protestów i odwołań dotyczących konkursu ofert zgodnie z art. 26 ust 4 ustawy z dnia 15.04.2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 poz.2190) w związku z art. 152 – 154 ustawy z dnia 27.08.2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( tj. Dz.U. Z 2018 POZ 1510).

XV. Prawo udzielającego zamówienie.

Zespół  Opieki   Zdrowotnej w Oświęcimiu zastrzega sobie prawo do odwołania 
konkursu bez podania przyczyny oraz do przesunięcia terminu składania ofert.

załącznik Nr 1 
Oświęcim, dnia………………………………..

Zespół Opieki Zdrowotnej
w Oświęcimiu
ul. Wysokie Brzegi 4
32-600 Oświęcim

OFERTA

na udzielanie ………………………………świadczeń zdrowotnych w zakresie ……………………………………………w siedzibie Udzielającego zamówienia

Nazwa (Imię Nazwisko) ………………………………………………………………
Adres: ………………………………………………………………………………….

PESEL………………………………………………………………………………….
NR WPISU DO REJESTRU………………………………………………………….
NR WPISU DO EWIDENCJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ………………………………………………………………………………………….
NIP …………………………………..REGON……………………………………….
NR TELEFONU ………………………………………………………………………
ADRES …………………………………………….…………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
ADRES DO KORESPONDENCJI ……………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..
PROPONOWANA WARUNKI WYNAGRODZENIA…………….……………….
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………
OFERENT OŚWIADCZA, ŻE:

 1. Zapoznał się z treścią ogłoszenia o konkursie, regulaminie oraz projektem istotnych postanowień umowy.
 2. Świadczeń zdrowotnych objętych konkursem będzie udzielał na rzecz pacjentów Udzielającego zamówienia.
 3. Posiada aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (zobowiązuje się do przedłożenia kopii polisy OC)

WYMAGANE ZAŁĄCZNIKI:

 1. Poświadczona kopia dokumentów związanych z wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą;
 2. Poświadczona kopia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej;
 3. Kopia nadania numeru REGON;
 4. Kopia nadania numeru NIP;
 5. kopie dokumentów dotyczących prawa wykonywania zawodu, posiadanych kwalifikacji;
 6. kserokopia polisy OC;
 7. Oświadczenie o stanie zdrowia;
 8. zaświadczenie o szkoleniu BHP;
 9. wykaz oraz opis techniczny sprzętu, który będzie wykorzystywany przez Przyjmującego zamówienie;

………………………………………………………………..
(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do podpisania i złożenia oferty)

załącznik Nr 2

………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
(Dane oferenta)

Oświadczenie

            Oświadczam, że zapoznałem(łam) się z warunkami konkursu ofert, otrzymałem wszelkie wyjaśnienia potrzebne do przygotowania oferty.

………………………                                                              …………………………………………..
miejscowość, data                                                      podpis i pieczęć składającego ofertę

   Załącznik Nr 3

……………………………………………………………..
…………………………………………………….
…………………………………………………….
…………………………………………………….
( Dane oferenta )

Oświadczenie 

Oświadczam, że  jest mi znana topografia terenu  powiatu oświęcimskiego.

…………………………………….                                                            ………………………………………..
miejscowość data                                                                                                      podpis  i pieczęć składającego  ofertę

Załącznik nr 4

………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
(Dane oferenta)

Oświadczenie 

            Oświadczam, że akceptuję  projekt umowy stanowiący  załącznik nr 7  do specyfikacji istotnych warunków zamówienia i nie wnoszę do jego treści zastrzeżeń.

………………………                                                        ………………………………………..
miejscowość, data                                                      podpis i pieczęć składającego ofertę

Załącznik nr 5

Oświęcim dnia………………

Oświadczenie 

Ja niżej podpisany /podpisana wyrażam zgodę na przetwarzania swoich danych osobowych  dla potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu na wykonywania medycznych czynności ratunkowych przez Ratownika Medycznego oraz Ratownika Medycznego z uprawnieniami do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych w Zespole Ratownictwa Medycznego na czas  jego realizacji ,zgodnie z art. 6 ust.  1 lit.  a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”.

……………………………………
(podpis uczestnika konkursu

załącznik nr 6
…………………………………
…………………………………
…………………………………
………………………………….
…………………………………
(Dane oferenta)

Oświadczenie

Oświadczam, że pomiędzy godzinami rozpoczęcia i zakończenia udzielania świadczeń w Zespole Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu ,a  godzinami zakończenia i rozpoczęcia udzielania świadczeń                u innego dysponenta ratownictwa medycznego będzie minimum 1 godzina różnicy.

……………………………………………                                              …………………………………………………….
miejscowość, data                                                                     podpis i pieczątka składającego ofertę

załącznik nr 7

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

zawarta w dniu ………………………..  pomiędzy Zespołem Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu reprezentowanym przez:
………………………………………………………………………………………………………………
zwanym dalej ,,Udzielającym zamówienie”
a
Ratownikiem medycznym /  Ratownikiem Medycznym posiadającym uprawnienia do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych  …………………………… , zamieszkałym  ………………………………………..prowadzącym firmę ………………………………………. posiadający zaświadczenie  o dokonaniu wpisu do ewidencji działalności gospodarczej przez ………………………………………………………. ,  zwanym dalej „Przyjmującym zamówienie”

Mocą zgodnego oświadczenia woli, strony umowy ustalają co następuje :

Postanowienia ogólne

§ 1

1.Przedmiotem umowy jest wykonywanie  medycznych czynności ratunkowych przez jednego Ratownika  Medycznego / Ratownik Medyczny posiadającego uprawnienia do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych w zespołach wyjazdowych specjalistycznych i zespołach wyjazdowych podstawowych w Zespole  Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu

2.Za świadczenia będące przedmiotem zamówienia uważa się w szczególności:
a) zabezpieczenie osób znajdujących się w miejscu zdarzenia oraz podejmowanie działań zapobiegających zwiększeniu liczby ofiar i degradacji środowiska, w tym:
b)  dokonywanie oceny stanu zdrowia osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego i podejmowanie medycznych czynności ratunkowych do czasu przejęcia opieki przez personel SOR
c)  transportowanie osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego;
d)  komunikowanie się z osobą w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego i udzielanie jej wsparcia        psychicznego w sytuacji powodującej stan nagłego zagrożenia zdrowotnego:
3. Ponadto ratownik medyczny z uprawnieniami do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych może być zobowiązany do  kierowanie pojazdem uprzywilejowanym tj. karetka  specjalistyczna i karetka  wyjazdowa  podstawowa – w przypadku świadczeń na stanowisku  Ratownik Medyczny z uprawnieniami do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych
Świadczenia  realizowane przez Ratownika Medycznego reguluje Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym z dnia 8 września 2006 r. (t.j. Dz.U. z 2017, poz. 2195)

4.Świadczenia wymienione w pkt. 1 i 2 są realizowane na rzecz pacjentów Zespołu
Opieki   Zdrowotnej w Oświęcimiu uprawnionych do leczenia na podstawie umów
podpisanych z Narodowym Funduszem Zdrowia i innymi podmiotami, a także w  każdym
innym przypadku wymagającym udzielenia pomocy doraźnej.

Obowiązki stron umowy

§ 2

1.,,Przyjmujący zamówienie” posiada następujące kwalifikacje zawodowe i inne  wymagania na
stanowisku Ratownik Medyczny / Ratownik Medyczny z uprawnieniami do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych
– dyplom potwierdzający ukończone studia wyższe na kierunku ( specjalności)  ratownictwo medyczne lub ukończoną publiczną szkołę policealną lub niepubliczną  szkołę policealną o uprawnieniach szkoły publicznej i dyplom potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego „ratownik medyczny”
–  kartę przebiegu doskonalenia zawodowego Ratowników Medycznych lub certyfikat o ukończeniu odpowiednich kursów w zakresie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych  na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 października 2017 r. w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych ( Dz. U. z 2017, poz. 1884)

2.,,Przyjmujący zamówienie” zobowiązany jest aktualizować posiadane kwalifikacje przed
upływem ich ważności i uzupełnić je w zależności od wymagań w tym zakresie.

3.Wszelkie zmiany w zakresie posiadanych kwalifikacji w tym kursów doskonalących          „Przyjmujący Zamówienie”  zobowiązany jest dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie 30 dni od zaistnienia
tych zdarzeń.
4. Powiadomienie „udzielającego  zamówienie” o utracie uprawnień ratownika medycznego wynikających z ustawy o PRM lub uprawnienia do kierowania pojazdem

§ 3

1..“Przyjmujący zamówienie” świadczy usługi, o których mowa w § 1   pacjentom
Zespołu  Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu uprawnionym do  leczenia na podstawie  umów podpisanych z Narodowym Funduszem Zdrowia i innymi podmiotami, a także w  przypadkach wymagających udzielenia  pomocy doraźnej.

2.,,Przyjmujący zamówienie” zobowiązuje się do wykonywania świadczeń w sposób ciągły
i systematyczny w całym okresie trwania umowy.

3.„Przyjmujący zamówienie” wykonuje zawód zgodnie z aktualna wiedzą medyczną,
dostępnymi   jej metodami i środkami, zgodnie z zasadami etyki zawodowej oraz ze  szczególną starannością.

4.„Przyjmujący zamówienie” ma obowiązek udzielić pomocy w każdym przypadku
niebezpieczeństwa utraty życia, poważnego uszczerbku na zdrowiu pacjenta, zgodnie
z posiadanymi kwalifikacjami zawodowymi.

5.W przypadku naruszenia ust. 1-4 „Udzielający zamówienie” uprawniony jest do
stosowania sankcji określonych w  § 21 umowy. Przepis ten nie narusza uprawnienia „Udzielaj