Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na usługę wykonywania zadań Inspektora Ochrony Danych
28 listopada 2019
Życzenia świąteczne
23 grudnia 2019

Oświęcim, dn. 10.12.2019 r.

DYREKTOR ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ

w Oświęcimiu ,ul. Wysokie Brzegi 4

tel. (033) 84 48 267 fax. (033) 84 23 742

I. Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej ( t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2190 ze zm. ) ogłasza konkurs na udzielanie:

1) kompleksowych świadczeń zdrowotnych w zakresie świadczeń lekarskich w Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej i objęcie stanowiska Lekarza Kierującego Oddziałem Rehabilitacji Neurologicznej,

2) kompleksowych świadczeń zdrowotnych w zakresie świadczeń lekarskich w oddziałach: I Oddziale chorób wewnętrznych, II Oddziale chorób wewnętrznych, III Oddziale chorób wewnętrznych wraz z wykonywaniem konsultacji internistycznych lekarza specjalisty chorób wewnętrznych w Oddziale Neurologicznym z Pododdziałem Udarowym oraz konsultacji internistycznych lekarza specjalisty chorób wewnętrznych w Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej w godzinach dyżurowych

3) kompleksowych świadczeń zdrowotnych w zakresie świadczeń lekarskich w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii

4) medycznych czynności ratunkowych przez ratownika medycznego w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym – max. stawka 23,- zł za godzinę (przy czym Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo odrzucenia oferty, jeżeli oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia); wymagana karta przebiegu doskonalenia zawodowego Ratowników Medycznych.

II. Termin rozpoczęcia i czas trwania umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych:

– od 01.01.2020 r. do 31.12.2021 r.

III. Informacje o warunkach konkursu, formularz ofert oraz projekt umowy udostępnione
są w siedzibie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu, ul. Wysokie Brzegi 4,
Dział Kadr pok. 25 tel. 33 84 48 293 oraz na stronie internetowej: www. szpitaloswiecim.pl;

IV. Szacowana wartość zamówienia wynosi 2.000.000,- zł.

V. Kryterium oceny:

Cena (80%); Dostępność (20%)

VI. Miejsce i termin składania ofert:

Zespół Opieki Zdrowotnej ul. Wysokie Brzegi 4, sekretariat do dnia 23.12.2019 r.
do godz. 13.00;

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie opisanej w sposób wskazany w Regulaminie konkursów ofert ZOZ w Oświęcimiu dostępnym na stronie www.szpitaloswiecim.pl;

Oferty na udzielanie świadczeń zdrowotnych zostaną otwarte w dniu 23.12.2019 r.
w siedzibie ZOZ w Oświęcimiu o godz. 14.00.

VII. Oferent jest związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

VIII. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu, przesunięcia terminu składania ofert oraz przesunięcia terminu rozstrzygnięcia postępowania w przypadku konieczności uzupełnienia dokumentów przez oferenta.

IX. W toku postępowania konkursowego Oferent, którego interes prawny doznał uszczerbku, ma prawo do składania protestów do Komisji Konkursowej w terminie 7 dni roboczych
od dnia dokonania zaskarżonej czynności, nie później jednak niż do dnia rozstrzygnięcia konkursu. Oferent ma prawo złożenia odwołania do Dyrektora ZOZ w Oświęcimiu
w terminie 7 dni od ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu.