OGŁOSZENIE O ZATRUDNIENIU – Psycholog
8 września 2022
Ogłoszenie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ambulatoryjnych świadczeń psychiatrycznych dla dorosłych w ramach realizacji programu pilotażowego Centrum Zdrowia Psychicznego
14 września 2022

Oświęcim, dnia 14.09.2022r.

 

OGŁOSZENIE

 

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu działając na zasadach i warunkach określonych w Ustawie o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r. ( t.j. Dz. U. z 2022, poz. 633 z późn. zm.) oraz Ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004r. ( t. j. Dz. U. z 2022, poz. 64 z późn. zm.)

OGŁASZA KONKURS I ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERTY

NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

w  zakresie ambulatoryjnych świadczeń psychiatrycznych dla dorosłych oraz leczenia środowiskowego (domowego) wraz z prowadzeniem  Poradni Zdrowia Psychicznego, Zespołu Leczenia Środowiskowego  oraz Punktu Zgłoszeniowo-Koordynacyjnego w obszarze realizacji programu pilotażowego Centrum Zdrowia Psychicznego w zakresie umowy zawartej przez Szpital Powiatowy w Oświęcimiu (Koordynatora)  z Narodowym Funduszem Zdrowia.

 

Przedmiotem konkursu jest wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ambulatoryjnych świadczeń psychiatrycznych dla dorosłych oraz leczenia środowiskowego( domowego) wraz z prowadzeniem w ramach Poradni Zdrowia Psychicznego Punktu Zgłoszeniowo- Koordynacyjnego w Centrum Zdrowia Psychicznego.

1. Umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych zawarta będzie na czas określony od 01.10.2022r. do 31.12.2022r.

2. Do konkursu ofert może przystąpić wyłącznie podmiot spełniający wymagania określone dla podmiotów leczniczych w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r o działalności leczniczej ( t.j. Dz. U. z 2022, poz. 633 z późn. zm.)

3. Regulamin konkursu dostępny jest w linku do ogłoszenia oraz Dziale Organizacyjnym od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 14.30 w siedzibie Szpitala Powiatowego w Oświęcimiu, ul. Wysokie Brzegi 4, Pawilon „Administracji „, II piętro, pok. 47, tel. 33 844 82 63

4. Ofertę opatrzoną danymi Przyjmującego Zamówienie należy złożyć w nieprzejrzystych, zamkniętych kopertach lub opakowaniach oznaczonych w następujący sposób:

„Konkurs ofert w zakresie ambulatoryjnych świadczeń psychiatrycznych dla dorosłych oraz leczenia środowiskowego (domowego) wraz z prowadzeniem Poradni Zdrowia Psychicznego, Zespołu Leczenia Środowiskowego oraz Punktu Zgłoszeniowo- Koordynacyjnego w obszarze realizacji programu pilotażowego Centrum Zdrowia Psychicznego w zakresie umowy zawartej przez Szpital Powiatowy w Oświęcimiu (Koordynatora) z Narodowym Funduszem Zdrowia.”

5. Ofertę należy złożyć w siedzibie Udzielającego zamówienie do dnia 22.09.2022 r. do godz. 10:00 na dziennik Podawczy Szpitala Powiatowego w Oświęcimiu ul. Wysokie Brzegi 4, Pawilon „Administracji”, II piętro, pok. 47

6. Otwarcia ofert dokona Komisja Konkursowa w dniu 22.09.2022r. o godz. 11:00 w pokoju nr 47 Pawilon „Administracji”, II piętro w siedzibie Udzielającego Zamówienia.

7. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 22.09.2022r.

8. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

9. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu zostanie zamieszczone na stronie internetowej Udzielającego Zamówienie oraz na tablicy informacyjnej.

10. Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w całości bądź części bez podania przyczyny oraz zmiany terminu składania ofert i terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu ofert.

11. Przyjmujący Zamówienie, którego interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia zasad przeprowadzania niniejszego postępowania konkursowego przysługują środki odwoławcze w postaci skarg, protestu i odwołania.

 

Regulamin CZP

Psychiatria Umowa. CZP

Psychiatria Załącznik Nr 1 do Oferty CZP

Psychiatria Załącznik Nr 1a do oferty CZP

Psychiatria Załącznik Nr 1b do oferty CZP

Załączniki Nr 2 do oferty

Psychiatria Załącznik Nr 3 do Oferty CZP

Psychiatria Załącznik Nr 4 do Oferty CZP

Psychiatria Ogłoszenie CZP