KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA NAGRYWANIA ROZMÓW TELEFONICZNYCH

Treść klauzuli informacyjnej wynika z realizacji obowiązku informacyjnego zawartego w art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

1) Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Zespół Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu, ul. Wysokie Brzegi 4 , 32-600 Oświęcim, adres e-mail: sekretariat@szpitaloswiecim.pl numer telefonu: 33 8448 200 REGON: 000304409, NIP: 5491591851.

2) W Zespole Opieki Zdrowotnej wyznaczono Inspektora ochrony danych, z którym możecie się Państwo kontaktować, we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, pod adresem e-mail iod@szpitaloswiecim.pl lub przesyłając korespondencję na adres siedziby Administratora.

3) Państwa dane osobowe z nagranych rozmów telefonicznych przetwarzane są w celu zapewnienia najwyższych standardów i bezpieczeństwa obsługi telefonicznej realizowanej przez osoby zatrudnione w Szpitalu i zabezpieczenia interesu prawnego osoby, której dane osobowe zarejestrowano w systemie nagrywania rozmów telefonicznych oraz na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów lub dochodzenia roszczeń i zabezpieczenia materiału dowodowego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

4) Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi w szczególności, zgoda udzielona na skutek nierozłączenia się w trakcie odsłuchiwania wiadomości powitalnej i oczekiwania na połączenie (art. 6 ust. 1 lit a oraz art. 9 ust. 2 lit a RODO). Jeśli osoba dzwoniąca nie wyraża zgody na nagrywanie rozmowy powinna zakończyć połączenie.

5) Okres przechowywania nagrań jest ograniczony pojemnością nośnika danych, jednakże nie przekracza on 12 miesięcy od dnia nagrania, a po tym terminie dane są usuwane przez ich nadpisanie danych na dysku (termin usunięcia danych ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania prowadzonego na postawie przepisów prawa lub gdy administrator powziął informację, iż mogą one stanowić dowód w takim postępowaniu).

6) Dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem organów władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

7) Na zasadach określonych przepisami RODO, posiadają Państwo prawo do żądania od Administratora:

– dostępu do treści swoich danych osobowych,

– sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,

– usunięcia swoich danych osobowych w zakresie danych przetwarzanych na podstawie wyrażonej zgody,

– ograniczenia przetwarzania swoich danych gdy prawidłowość ich przetwarzania jest kwestionowana,

– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

– przenoszenia swoich danych osobowych w zakresie danych przetwarzanych na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody, o ile będziemy dysponowali technicznymi możliwościami w tym zakresie.

8) Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędy Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

9) W przypadku przetwarzania dokonywanego na podstawie zgody w każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgoda może być cofnięta poprzez złożenie odpowiedniego oświadczenia mailowo lub listownie na adres siedziby Administratora, znajdujący się w pkt 1).

10) Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

11) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w sposób cyfrowy i analogowy.

12) Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym nie będą podlegały profilowaniu.