Ogłoszenie – dzierżawa powierzchni na potrzeby systemu telewizji szpitalnej
26 kwietnia 2019

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu zatrudni w pełnym wymiarze czasu pracy:

Głównego Księgowego

Osoba ubiegająca się o zatrudnienie musi spełniać poniższe wymogi wynikające z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.):

 1. ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba że odrębne ustawy uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego,
 2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 3. nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
 4. posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego,
 5. spełnia jeden z poniższych warunków:
  • ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,
  • ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,
  • jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
  • posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów

Ponadto osoba ubiegająca się o zatrudnienie musi spełniać poniższe wymogi:

 1. wiedza z zakresu pełnej księgowości,
 2. biegła znajomość zagadnień księgowych, zasad rachunkowości i przepisów prawa bilansowego, podatkowego w zakresie CIT, PIT, VAT,
 3. znajomość działalności podmiotów leczniczych,
 4. wiedza z zakresu analizy finansowej i rachunkowości zarządczej,
 5. umiejętność sporządzania budżetów, analiz danych i wyciągania wniosków, planów finansowych, kalkulacji kosztów,
 6. umiejętność sporządzania prognoz ekonomicznych, finansowych,
 7. praktyczne umiejętności obsługi oprogramowań księgowo – finansowych,
 8. biegła znajomość programu Excel,
 9. dobra organizacja pracy, samodzielność i odpowiedzialność,
 10. dyspozycyjność i zaangażowanie,
 11. komunikatywność, dokładność, sumienność

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z Działem Zarządzania Zasobami Ludzkimi osobiście lub telefonicznie 33 8448293 lub 8448267

Zespół Opieki Zdrowotnej zastrzega sobie prawo skontaktowania się z wybranymi kandydatami.

W aplikacji prosimy zawrzeć sformułowanie: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłej rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanym dalej „RODO”.

Treść Ogłoszenia