Konkurs na Wykonywanie medycznych czynności ratunkowych przez Ratownika Medycznego oraz Ratownik Medyczny z uprawnieniami do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych w Zespołach Ratownictwa Medycznego
8 marca 2019

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT

na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie
nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej

Działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.  o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.2190 ze zm.) Zespół Opieki Zdrowotnej
w Oświęcimiu ogłasza konkurs ofert na wykonywanie świadczeń 
zdrowotnych
w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej na terenie Gmin Kęty, Osiek, Polanka Wielka w obsadzie lekarz i pielęgniarka na okres od 1.02.2019 r. do 30.06.2021 r.

Szczegółowe informacje o warunkach konkursu ofert wraz z materiałami informacyjnymi, szczegółowymi warunkami konkursu ofert uzyskać na stronie internetowej lub w Dziale Organizacyjnym w dniach roboczych  od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 14.00,  33 84 48 301;

Oferta winna być przygotowana zgodnie z wymogami w/w ustawy oraz szczegółowymi warunkami konkursu ofert.

Oferty należy składać do dnia 10.01.2019 r. do godz. 12 w Sekretariacie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu, ul. Wysokie Brzegi 4 w zamkniętych kopertach z napisem:

„Konkurs Ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu nocnej
i świątecznej opieki zdrowotnej w warunkach ambulatoryjnych

teren zabezpieczenia Gmina Kety, Osiek, Polanka Wielka
nie otwierać przed 10.01.2019 r. godz.13.00”

Otwarcie ofert nastąpi 10 stycznia 2019 r. o godz. 13.00
Nie przewiduje się zwołania zebrania oferentów.

Oferty zostaną rozpatrzone w terminie do 10 stycznia 2019 r.

Składający ofertę jest nią związany przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.

Oferent ma możliwość składania protestów i odwołań dotyczących konkursu ofert zgodnie z art. 26 ust.4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.  o działalności leczniczej w związku z art. 152, art. 153 oraz art.154 ust.1 i 2  ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Ogłaszający konkurs ofert może przesunąć termin składania ofert, otwarcia ofert lub rozstrzygnięcia konkursu albo odwołać lub unieważnić konkurs w całości lub dowolnej jego części bez podania przyczyny.